48 3 VERSLAG VAN HET NEDERLANDSCH LYCEUM. Leeraren. leerlingen. Bij den cursus 19141915 tradeu enkele nieuwe leeraren op; de heer Dr. J. ter Meulen, nieuw benoemd leeraar in de Staatswetenschappen, kon door de mobilisatie zijne les sen niet waarnemen. Aanvankelijk werden ze gegeven door den heer Mr. N. P. C. van Wijk, later door den heer Mr. J. Plantenga. De lessen van den heer Boerman, eveneens gemobiliseerd, werden gedeeltelijk door den rector, gedeel telijk door den heer Ten Have vervuld, terwijl de teeken- leeraar, die ook onder de wapenen was, werd vervangen door den heer G. D. Gratama. Aan den heer J. F. Lambert werd met ingang van 1 November eervol ontslag verleend. In den loop van den cursus werd iederen Dinsdagmiddag vergaderd door de docenten en werden de algemeene be langen van school en leerlingen besproken. Het resultaat is zeer bevredigend te noemen, niet alleen wat het aantal geslaagden betreft, maar ook wat de cijfers aangaat. Aan het einde van den cursus werden van de 172 leer lingen, die voor bevordering in aanmerking kwamen, 92 tot een hoogere klasse toegelaten. In Juli werden tot de eerste klasse toegelaten 43 leer lingen, waarvan de meesten op verklaring en enkelen na gehouden toelatingsexamen. Tot de tweede klasse werden toegelaten 2 nieuwe leerlingen, tot de derde klasse Gym nasium 3, waarvan 1 na toelatingsexamen. Onder de leerlingen heerschte over het algemeen een goede geest. Persoonlijke bemoeiing bleek ook dit jaar uiterst gunstig te werken. De Schoolraad, die het vorig jaar werd ingesteld, bleek goed te voldoen en werd ook dit jaar bestendigd. De gemeenschappelijke wandeltocht in Mei werd ook nu weer gehouden en is nu wel inge- burgerd. Van den aan vang van den cursus af kwamen verschei dene ziektegevallen voor, die storend werkten op den gang van het onderwijs; ook verschillende leeraren waren ge noodzaakt korten tijd afwezig te zijn wegens ziekte. Met leedwezen moet melding worden gemaakt van het feit, dat een leerling uit de eerste klasse, Jacoba Gerritsen, door een noodlottig toeval in de groote vacantie is om gekomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1388