48 4 Clubs der leerlingen. Leeraren en Leerlingen. Ouders en leeraren. Leermiddelen. Met bet aanschaffen van leermiddelen waren wij in het oorlogsjaar zuinig; alleen de bibliotheek onderging uit breiding. De bioscoop werd dit jaar zuinigheidshalve wei nig gebruikt. Over het geheel werd alleen het hoogst nood zakelijke aangeschaft. Ook dit jaar werd getracht den band, die leeraren en leerlingen bindt, zoo nauw mogelijk te maken. Alle docen ten werkten ernstig mede, om zooveel mogelijk in persoon lijk contact met de leerlingen te blijven, waartoe de school reizen, fiets- en wandeltochten en het verblijf op het sport veld gelegenheid boden. Bijzondere bijeenkomsten met de leerlingen werden dit jaar niet gehouden. De clubs der leerlingen bloeien. De Natuur-Historische club verzond geregeld uitstekende portefeuilles. De Tooneelclub gaf dit jaar eeu uitvoering in den Dieren tuin; opgevoerd werd „Robert en Bertram”. De Zangclub en het Fanfarecorps verleenden hunne medewerking bij deze uitvoering en luisterden tevens den Mei-uittocht op. De Sportclub werd zeer goed geleid; zij speelde geregeld en telde ongeveer 120 leden. De Reisclub deed eenige reizen, vooral in het Noorden des lands. Enkele wijzigingen bleken noodig in de organi satie en voorbereiding, toen een reis werd gemaakt van 5 dagen door 50 personen. Evenals alle jaren stond de school met de ouders der leerlingen in nauw contact. De „Mededeelingen” versche nen tweemaal, terwijl er twee oudersavonden werden ge houden, waarop als sprekers optraden: Dr. J. TI. Gunning Wzn. over „Volkskracht”, en de heer W. Reindersma over „Het Onderwijs in de Natuurkunde op het Lyceum”. Deze lezingen werden in overdruk aan alle ouders gezonden. Dr. H. Cannegieter sprak over „Huiswerk” voor docenten, bij welke lezing ook verscheiden ouders tegenwoordig waren. Aan huis, zoowel als op school werd het spreekuur van den rector druk bezocht. VERSLAG VAN HET NEDERLANDSCH LYCEUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1389