48A 2 Inrichting. Leerlingen. Aanvraag erkenning’. Gebouw. De Rector: Dr. W. J. van Swaay Begin November 1915 werd door het Bestuur, onder over legging der vereischte stukken, tot Hare Majesteit de Koningin het verzoek gericht, de afdeeliug Gymnasium van het Lyceum wel te willen verklaren tot een gymna sium als bedoeld bij Art. 157 der Hooger-Onderwijswet. Het Lyceum is voorloopig gehuisvest in een paar lokalen van de R. K. school voor Lager en Meer Uitgebreid Lager Onderwijs te Scheveningen (Hoofd: de Heer Ch. Wesseling). ’s-Gravenhage—Scheveningeu, 14 Januari 1916. Deu 14en September 1915 werd het Lyceum geopend. Be gonnen werd met één klasse van 15 leerlingen. Het Lyceum omvat een Gymnasium, een zesjarige en een vijfjarige Hoogere Burgerschool. Het Gymnasium leidt op voor het examen bedoeld in Art. 157 der Hooger-Onderwijs wet, de Hoogere Burgerschool met zesjarige cursus voor het examen, afgenomen krachtens Art. 55 en 57 der Middel- baar-Onderwijswet, de Hoogere Burgerschool met vijfjari gen cursus wil alleen algemeene ontwikkeling verschaffen. Gedurende de twee eerste leerjaren krijgen alle meisjes hetzelfde onderricht. VERSLAG R.-K. LYCEUM VOOR MEISJES.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1393