49 zijn de 7 8 8 5 23 23 23 23 23 23 18 18 17 18 17 18 20 14 14 315 2 2 2 3 76 23 leerlingen. 16 jongens, 18 16 17 17 15 23 11 10 9 13 17 16 18 12 11 239 2 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. 1 n n n V IJ JJ Van de 10 leerlingen, die geen diploma verwierven, keer den er 5 naar de school terug. Van de overigen slaagde 1 voor het toelatingsexamen tot de Gemeentelijke Handels- school, vonden 2, na examen, plaatsing bij de Posterijen in Ned.-Indië, bekwaamt zich 1 tot vlieger, terwijl 1 in het huishouden ging. In den cursus 19141915 bezochten 4 Belgische vluchte lingen de school. Een dezer leerlingen verliet met een uit stekend eindrapport de 3e klasse B, één werd naar de 3e klasse B bevorderd. Twee, die slechts korten tijd op de school geweest waren, konden niet uit de le klasse en de 3e klasse B bevorderd worden. In den cursus 1915—1916 volgen 7 Belgische vluchtelingen allen jongens de lessen en wel: 3 in de le klasse, 1 in in de 2e klasse en 3 in de 3e klasse B. Hun gedrag en hun vlijt vallen ten zeerste te roemen. 14 leerlingen wonen buiten de gemeente. Van 3 leerlingen, die in de gemeente wonen, ouders elders gevestigd. Van de lessen in gymnastiek werden op voorschrift van een geneeskundige 5 jongens en 3 meisjes vrijgesteld. Gedrag en vlijt der leerlingen gaven redenen tot tevre denheid, terwijl de vorderingen voldoende kunnen genoemd worden. Aan het einde van het verslagjaar was de samenstelling der klassen als volgt: le klasse A 7 meisjes, totaal 5 7 6 6 8 B C D E F G 2e klasse A B C D E 3e klasse A 1 A 2 3e klasse B 1 B2 Te zamen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1395