49 2e. 62 95 82 46 16 4 315 45 72 67 31 15 3 239 3 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. n J» De leeftijden der leerlingen blijken uit de volgende tabel. Er zijn: van 4 meisjes, totaal 10 leerlingen. 17 23 15 15 1 1 76 i 1213 jaar: 6 jongens, 13— 14 14— 15 15— 16 16— 17 17— 18 18— 19 Te zamen Kosteloos of tegen verminderd schoolgeld geplaatste leerlingen. Van hen werden bij het einde van den vorigen cursus be vorder 15 jongens en 5 meisjes; 13 dezer behaalden een goed, 7 een voldoend eindrapport. Niet bevorderd werden 4 leerlingen. Aan 2 dezer Bel gische vluchtelingen werd toegestaan, op gunstige voor waarden op de school te blijven; voor 2 werden deze inge trokken. Eveneens was dit laatste het geval met 2 bevor derde leerlingen, wier eindrapporten slechts even voldoende waren. In dezen cursus bezoeken 15 jongens, waaronder 2 vluch- lingen en 4 meisjes de school kosteloos. 10 jongens, waaronder 2 vluchtelingen en 4 meisjes, be talen verminderd schoolgeld. 3e. Leeraren. Op 1 Januari verliet de leeraar Mr. N. P. C. van Wijk de school om een andere betrekking te aanvaarden. Zijne lessen werden tijdelijk opgedragen aan den heer J. A. Nederbragt, leeraar aan den Gemeentelijken Handels- cursus. Den len September werd in de vacature definitief voorzien door de benoeming van Mej. J. G. Coops, leerares aan de Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus te Wageningen. De toename van het aantal leerlingen na de vacantie maakte versterking van het onderwijzend personeel voor de Fransehe taal noodig. De heer F. Vreede werd als tijde lijk leeraar in dit leervak aangesteld. 4e. Onderwys. In 1915 konden wegens ongesteldheid of huiselijke om standigheden der leeraren 282 lesuren niet gegeven wor den; 96 dezer werden aan andere leeraren opgedragen, ter wijl de directeur 64 lesuren waarnam.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1396