49 een 5e. uitsluitend voor cursus 2e Be 2 2 4 6 2 1 2 5 165 200 100 8 3 4 15 (Duitsch). voor de le klasse Totaal B. I. Hoogere Burgerschool met vijfjarigen aan de 3e van den Boschstraat. Directeur Dr. A. D. van der Harst. le. Leeelingen. Bijlage II geeft een overzicht van het aantal leerlingen, van hunne verdeeling over de verschillende klassen en van hunne bevordering. Ook dit jaar behaalden verschillende leerlingen diploma als stenograaf en wel: 4 leerlingen voor een snelheid van 130 woorden per minuut. 2 1 1 Hulpmiddelen. De schoolbibliotheek bevat 1868 boeken. Er werden 7302 deelen ter lezing gegeven. 6e. Gebouw. Tweemaal werd brandalarm gemaakt; binnen l‘/s minuut waren alle leerlingen op straat. Ten einde het brandgevaar te verminderen zijn eenige deuren omgehangen en werden op de bovenverdieping twee nood-uitgangen gemaakt. Door dé groote vermeerdering van het aantal leerlingen moest na de groote vacantie het geheele gebouw in gebruik genomen worden. De mogelijkheid is geenszins uitgesloten, dat in Septem ber a.s. lokalen buiten de school in gebruik moeten worden genomen, terwijl zelfs de vraag of niet binnen korten tijd een tweede Hoogere Burgerschool met driejarigen cursus noodig zal zijn, ernstig onder de oogen moet worden gezien, indien het aantal leerlingen belangrijk blijft toenemen. 7e. Toelatingsexamens. De uitslag van de toelatingsexamens, deze school, was aldus: 4 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. 6 n J? ii Terug- getrokken. Toe gelaten. Af gewezen. Inge schreven. J» ftp J5 «JU

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1397