12 Karaers van 542 Bezwaarschriften tegen de kiezerslijst. Verzoeken om verbetering van de kiezerslijst werden ingediend door: H. J. Minor, C. de Korte, J. v. d. Laan en P. Boekhout Jr., op grond, dat hunne namen niet op de kiezerlijst voorkwamen, welke verzoeken werden ingewilligd; S. B. Criellaert, strekkende tot afvoering van zijn naam van de kiezerslijst, welk verzoek mede werd ingewilligd. B. Ingevolge de Wet op de Kamers van Arbeid. (Wet van 27 Mei 1897, Staatsblad no. 141). 124 286 412 1134 Patroons. 745 253 394 140 1427 hebben in Werklieden. 4053 1236 2386 892 Op de in 1915 vastgestelde kiezerslijsten voor patroons en voor werklieden der onderscheidene Arbeid kwamen voor: Kamers van Arbeid voor: de Bouwbedrijven de Confectiebedrijven de Voedings- en Genotmiddelen de Drukkersbedrijven bet Logement- en Koffiehuis- houdersbedrijf de Winkel- en Grossiersbedrij ven het Crediet- en Verzekerings- w'ezen Verkiezingen voor Kamers van Arbeid 1915 niet plaats gehad. C. Op de in 1914 vastgestelde kiezerslijst voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken komen voor 1494 namen van kiezers, tegen 1560 op die van 1912. (De vaststel ling dier lijst geschiedt om de 2 jaar). Hieronder volgt eene opgave van de voor die Kamer in 1915 plaats gehad hebbende verkiezing. 1 Dagteekening der Opm erkingen. stemming. stemming. 23 Juni. 280 H. J. Borghols her stemming. NAMEN PER BENOEMDE LEDEN. (lekozen ter vervulling der vacature, ontstaan door het overlijden van den heer W. L. C. Weimar. Aantal opgekomen kiezers by de her stemming.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 13