49 4 1 Leeraren. 3. 7 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. voorwaarden geplaatste leerlingen moeten worden gesteld, verloren deze, namelijk 1 kosteloos en 2 tegen half school geld geplaatsten dat voorrecht en werd in den nieuwen cursus aan 1 kosteloos en 1 tegen half schoolgeld geplaatste leerling de plaatsing op gunstige voorwaarden slechts voor- loopig, afhankelijk van het Kerstrapport 1915, toegestaan. Van de overige leerlingen waren gedrag, vlijt en vorde ringen ruim voldoende of goed. Van de 3 kosteloos en 3 tegen half schoolgeld geplaatste leerlingen, die het einddiploma verwierven, is de bestem ming als volgt: voor de Technische Hoogeschool verificateur bij den Ind. dienst 1 adspirant-landmeter Verder werd 1 kosteloos geplaatste leerling van de 3e klasse toegelaten tot de Cadettenschool. Van den tegenwoordige!! cursus zijn 11 leerlingen koste loos, 10 tegen half schoolgeld, 2 voorwaardelijk kosteloos en 2 voorwaardelijk tegen half schoolgeld geplaatst. Ten slotte is aan den toehoorder in de 4e klasse, uit Ant werpen afkomstig, toegestaan de lessen tegen de helft van het volle schoolgeld te volgen. Wegens vertrek van den heer I. J. Warendorf, tijdelijk leeraar in wiskunde en lijnteekenen, naar Iiidië, werd met ingang van 7 Januari 1915 benoemd tot tijdelijk leeraar in wiskunde de heer J. F. J. Atkins, werktuigkundig ingenieur te Rotterdam, tot tijdelijk leeraar in lijnteekenen de heer W. C. A. Ridderhof, leeraar aan de school van het Genoot schap „Mathesis Scientiarium Genetrix” te Leiden, tevens onderwijzer in handteekenen aan de Openbare Burger school Alexanderplein alhier en leeraar aan de Academie van Beeldende Kunsten en Wetenschappen te Rotterdam. De heer J. B. Evers, reeds in het vorig verslagjaar als tijdelijk leeraar in wiskunde werkzaam, heeft deze betrek king tot het einde van den cursus 1914/15 waargenomen; in den nieuwen cursus werd in de door het vertrek van dezen leeraar ontstane vacature voorzien door aan den lieer Atkins voornoemd 8 lesuren per week meer, waaronder enkele lijnteekenuren, op te dragen. Ook de heer Atkins echter verliet wegens benoeming elders op 1 December 1915 de school; in de door dit vertrek ontstane vacature werd voorzien door de benoeming, te rekenen van af laatstge noemden datum, van den heer J. B. H. ’t Hart, doctorandus in de wis- en natuurkunde, tot tijdelijk leeraar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1400