49 8 5e. Hulpmiddelen. De schoolbibliotheek bevat 821 boeken. In het verslagjaar werden 1024 boeken ter lezing aan de leerlingen gegeven. 6e. School geitouw. De ondervinding, in dit verslagjaar opgedaan, geeft tot geen andere opmerkingen aanleiding dan die, welke reeds in het vorige verslag zijn genoemd, 4 e. Onderwijs. In 1915 konden wegens ongesteldheid en huiselijke om standigheden der leeraren 457 lesuren niet gegeven worden; van deze werden 368 lesuren door de overige leeraren waar genomen. De heer W. B. Goorkate, reeds ter vervanging van den leeraar K. Muntinga, wiens ziekteverlof eerst tot 1 April, later tot 1 September 1915 werd verlengd, tot tijdelijk leeraar in de Hoogduitsehe taal en letterkunde benoemd, bleef als zoodanig tot het einde van den cursus 1914/15 werkzaam. Bij den aanvang van den nieuwen cursus heeft de heer Muntinga zijne lessen gedeeltelijk hervat en is ter ontlas ting van dezen leeraar als tijdelijk leeraar in Hoogduitsch benoemd de heer L. Molenaar, leeraar aan den Gemeente lijken Handelscursus alhier. De heer Dr. L. Posthumus, reeds ter vervanging van den gemobiliseerden leeraar Dr. J. H. van Burkom als tijdelijk leeraar in plant- en dierkunde werkzaam, bleef in die functie tot 1 Juni 1915, den datum waarop Dr. van Burkom voornoemd wegens ontslag uit den militairen dienst zijne lessen in plant- en dierkunde kon hervatten. Aan de leeraren A. L. Schmidt en A. Brandes Szn., werd op grond van het bepaalde in Art. 14 der Verordening No. 24 van 1913 met ingang van 1 September 1915 eervol ontslag verleend, resp. als leeraar in de Hoogduitsehe taal en let terkunde en in aardrijkskunde; deze leeraren bleven echter ook in den nieuwen cursus tot den datum, waarop de nieuwe functionarissen, de heer G. Gosses, leeraar aan de H. B. School met 3-jarigen cursus alhier op 1 Januari 1916, de heer J. W. Pik, leeraar aan de H. B. School met 3-jari gen en aan de 2e H. B. School met 5-jarigen cursus te Rot terdam, op 1 December 1915 hunne betrekking konden aan vaarden, als tijdelijk leeraar aan de School verbonden. De heer Dr. N. J. A. Taverne, tijdelijk leeraar in -schei kunde, werd ook voor den cursus 1915/16 als zoodanig be noemd. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1401