49 9 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. Directeur Dr. G. J. M. Coolhaas. 10 8 8 In den loop van het jaar 1915 werd éénmaal eene oefe ning gehouden in het snel ontruimen van de school; in ongeveer 2 minuten was de ontruiming geschied. Ie. Leerlingen. Bijlage III geeft een overzicht van het aantal leerlingen, van hunne verdeeling over de verschillende klassen en van hunne bevordering. IJ. II. Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus aan de Stadhouderslaan. >5 1 1 3 4 2e 19 3 3 4 3 1 4 3 3 1 23 leerlingen. 24 23 22 24 23 20 Van de 56 leerlingen der 5e klasse (50 jongens en 6 meisjes) werd het eindexamen met gunstig gevolg afge legd door 47 jongens en 6 meisjes. Onder deze 56 candidate!! zijn 4 gemobiliseerden begrepen, die gedurende het geheele jaar niet op de school aanwezig zijn geweest; van hen werd 1 afgewezen. Van deze 53 geslaagden: studeeren worden wordt le klasse A B C D A B C aan de Technische Hoogeschool in de medicijnen voor O.-I. ambtenaar a/h. Kon. Instituut v/d. Marine a/d. Kon. Militaire Academie a/d. Hoogere Landbouwschool te Wageningen voor Staatsexamen Universiteit a/d. Handelsschool te Rotterdam opgeleid voor den handel het scheepvaartbedrijf de posterijen en telegrafie in Indië leerling tolk Studeeren niet verder terwijl de bestemming onbekend is van De niet geslaagden zijn niet tot de school teruggekeerd. Bij het einde van het verslagjaar telde de school in de: 12 jongens, 11 meisjes, totaal 14 23 22 16 23 12

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1402