49 15 c 10 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. •Ie n j» 5e ïj 78 2e. Kosteloos of tegen ft tj n ii ii a ii 6 7 20 24 17 17 18 16 13 16 320 37 70 75 52 42 26 7 2 320 10 17 1 1 13 10 5 4 8 78 27 55 58 41 29 16 7 2 242 13—14 14—15 15 16 16 17 17—18 18-19 19—20 20-21 Te zamen verminderd schoolgeld geplaatste leerlingen. Aan het eindexamen namen geen kosteloos of tegen ver minderd schoolgeld geplaatste leerlingen deel. De kostelooze plaatsing van twee leerlingen en de plaat sing tegen verminderd schoolgeld van één leerling werden na de groote vacantie door Burgemeester en Wethouders ingetrokken. In den tegenwoordige» cursus zijn 3 leerlingen kosteloos en 5 tegen verminderd schoolgeld geplaatst De vorderingen, de ijver en het gedrag dezer leerlingen zijn aanvankelijk voldoende. 3e. Leeraren. Daar de leeraar II. van Loghem nog altijd wegens dc mobilisatie als reserve-officier in dienst is, werden zijne 13 jongens, 7 meisjes, totaal 20 leerlingen. 16 4 24 11 10 18 11 9 _8 242 3e klasse A B C A 13 C A B Tc zamen Alle leerlingen wonen in de gemeente; van 47 hunner zijn de ouders buiten de gemeente gevestigd. 9 jongens en 2 meisjes werden op voorschrift van een geneesheer vrijgesteld van het gymnastiek onderwijs. Gedrag, vlijt en vorderingen der leerlingen gaven tot geen bijzondere opmerkingen aanleiding. De leeftijd der leerlingen blijkt uit de volgende tabel: Er zijn: van 1213 jaar 7 jongens, 2 meisjes, totaal 9 leerlingen J»

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1403