49 11 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. vervuld. 4e. Onderu ijs. In het afgeloopen jaar konden 237 lesuren door de leer aren niet gegeven worden, hetzij wegens ziekte, hetzij wegens verleend verlof. Daarvan zijn 196 door de andere, aan de school werk zame, leeraren waargenomen, zoodat 41 lesuren niet zijn lessen onder de overige leeraren in de wiskunde verdeeld. Om gezondheidsredenen werd door Burgemeester en Wethouders bij besluit van 20 Augustus 1915 aan Dr. H. van Capelle ontheffing verleend van het geven van 9 weke- lijksche lesuren in plant- en dierkunde. Hij bleef belast met het geven van 14 lesuren in de week in de le en 2e klasse, terwijl het onderwijs in de 3e, 4e en 5e klasse werd opgedragen aan den leeraar A. Schierbeek van de Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus. De leeraar in de geschiedenis en aardrijkskunde J. F. M. Wolf werd den 18 Maart 1915 ongesteld en overleed den 9den Juli d. a. v. Bij Raadsbesluit van 19 April 1915 werd tot tijdelijk leeraar in de geschiedenis en aardrijkskunde benoemd de heer H. W. J. Schregel, onderwijzer aan de openbare bur gerschool aan de Koningin Emmakade, voor het tijdvak, gerekend te zijn ingedaan 22 Maart 1915 tot uiterlijk het einde van den cursus 1914/15. Bij Raadsbesluit van 30 Augustus 1915 werd de heer Schregel benoemd tot tijdelijk leeraar in geschiedenis en aardrijkskunde voor het tijdvak, ingaaude 1 September tot dat in de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer Wolf, zal zijn voorzien. Bij Raadsbesluit van 14 December 1914 werd in de vaeature-Hovingh benoemd tot leeraar in de Fransche taal en letterkunde de heer C. J. Sauveur, leeraar aan de Middelbare School voor meisjes te Groningen. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders ging deze benoeming in den len Maart 1915. Wegens de mobilisatie van den leeraar in de gymnastiek W. P. de Chavonnes Vrugt, werd het onderwijs in de gym nastiek aan de jongens gegeven door den heer W. Boer, onderwijzer aan de openbare lagere scholen aan de Hon- diusstraat en de Stevinstraat, die bij Raadsbesluit van 11 Januari 1915 tot tijdelijk leeraar in de gymnastiek was benoemd voor het tijdvak, ingaande 11 Januari 1915 tot den datum, waarop de leeraar W. P. de Chavonnes Vrugt zijne betrekking zal kunnen aanvaarden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1404