49 12 - 5e. Hulpmiddelen. Voor de eabinetten werden geen nieuwe instrumenten aangekocht. Het aantol boeken in de bibliotheek werd met 1 (present) exemplaar vermeerderd, zoodat het thans bedraagt 1351. 6e. Schoolgebouw. Er werd tweemaal oefening gehouden in het snel ont ruimen van de school. De tijd, benoodigd voor het ontrui men was ongeveer minuut. 12 4 2 3 1 1 8 1 2 4 2 2 1 2 B. III. Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus aan de Waldeck-Pyrmontkade. Directeur Dr. J F. Haverman. Ie. Leerlingen. Bijlage IV geeft een overzicht van het aantal leerlingen, hunne verdeeling over de verschillende klassen en van van hunne bevordering. Van de 50 leerlingen der 5e klasse (33 jongens en 17 meisjes) slaagden 32 jongens en 17 meisjes voor het eind examen. De niet geslaagde was een gemobiliseerde; onder de 50 candidaten zijn namelijk 4 gemobiliseerde!! begrepen, die gedurende het geheele jaar niet op de school aanwezig zjjn geweest. Onder de 10 leerlingen der 4e klasse, die niet bevorderd zijn, is 1 gemobiliseerde begrepen. De bestemming der geslaagden is: voor de Technische Hoogeschool Leeraar (leerares) Middelbaar Onderwijs Huishoudschool Staatsexamen Universiteit Klerk bij een der Departementen Apotheker Candidaat-Notaris de Kon. Mil. Academie Arts de Handels Hoogeschool te Rotterdam Onderwijzeres het Kon. Instituut v/d. Marine Surnumerair bij de Posterijen Kantoor Kon. Petroleum-Maatschappij Surnumerair bij de Belastingen Verpleegster Indoloog VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. w M W H 1 ■I 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1405