49 14 de vacantie als 5e. Hulpmiddelen. De schoolbibliotheek heeft 2137 boeken (1626 nummers). Gedurende het jaar 1915, werd 3674 keeren een boek aan de leerlingen ter lezing gegeven. leerlingen. Dr. G. J. de Groot, leeraar in plant- en dierkunde, bleef het geheele jaar door onder de wapenen. Zijne lessen wer den gegeven door Dr. J. E. Enklaar tot 31 October; van af 1 November door Dr. L. Posthumus, oud-leeraar van het M. O. te Dordrecht. 6e. Schoolgebouw. De centrale verwarming blijft zeer goed voldoen. In de zomermaanden werd viermalen eene oefening ge le. Onderwijs. In het afgeloopen verslagjaar konden door verschillende leeraren wegens ongesteldheid en huiselijke omstandig heden 210 lessen niet worden gegeven. De lesuren der af wezige leeraren werden zooveel mogelijk oml verdeeld; in het geheel werden dezen 129 uren opgedragen. Aan één hunner, die niet bevorderd werd, ontnamen Burgemeester en Wethouders het voorrecht van plaatsing tegen verminderd schoolgeld. Hij kwam na d..--1 betalend leerling terug. Een tweede mocht, ofschoon bevorderd, oin zijn minder gunstige cijfers den volgenden cursus niet als kosteloos leerling volgen. Vier anderen werden slechts voorwaardelijk kosteloos of tegen verminderd schoolgeld toegelaten. De cijfers van hun Kerstrapport zouden beslissen of de uitzonderings bepaling te hunnen aanzien kon worden bestendigd. Acht hunner slaagden bij het eindexamen. Eén van deze is geslaagd voor de Kon. Mil. Academie, één wordt opge leid voor O.-I. ambtenaar, één gaat naar de Technische Hoogeschool, één doet examen voor de posterijen, twee bereiden zich voor het onderwijzersexamen voor, ééne voor de Middelbare Acte Engelsch; van één is de bestemming onbekend gebleven. Bij het begin van den cursus 1915/16 waren 12 leerlingen kosteloos en 5 leerlingen tegen verminderd schoolgeld ge plaatst. er de overige buitengew’one VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. 3e.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1407