49 15 houden in het snel ontruimen der school. Telkenmale waren hiervoor twee minuten voldoende. Het toelatingsexamen voor de eerste klassen dezer scho len werd dit jaar af genomen aan de Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus. De uitslag was aldus: Toelatingsexamens voor de Hoogere Burgerscholen met 3- en 5-jarigen cursus. 19 100 22 8 328 29 57 414 89 50 Aantal ingeschreven eand. 423 jong., 130meisj., totaal553 leerl. 74 Toegelaten zonder examen 254 na schrift, ex. 22 en 314 67 42 mondeling examen Totaal toegelaten afgewezen teruggetrokken Er werden geëxamineerd 175 eandidaten. Het toelatingsexamen voor de 2e, 3e, 4e en 5e klassen der Hoogere Burgerscholen met 5-jarigen cursus werd dit jaar afgenomeu aan de Hoogere Burgerschool aan de Stadhouderslaan. De uitslag was aldus: Voor de 2e klasse hebben zich aangegeven 6 eandidaten. Hiervan is 1 niet opgekomen, werden 3 toegelaten en 2 afgewezen. Voor de 3e klasse hebben zich aangegeven 12 eandidaten. Hiervan hebben zich 3 teruggetrokken, zijn 5 toegelaten en 4 afgewezen. Voor de 4e klasse hebben zich aangegeven: 1 candidaat, die zich terugtrok en 1 candidaat, die alleen de lessen in natuur- en scheikunde wenschte te volgen; hij werd voor de natuurkunde toegelaten. Overeenkomstig het advies van de Commissie van Toe zicht besloten Burgemeester en Wethouders geen priuei- pieele voorstellen aan den Gemeenteraad te doen tot wijzi ging van het stelsel van toelating tof de le klassen der Hoogere Burgerscholen Niettemin had zich eene minderheid in de commissie niet met de strekking van dit advies kunnen vereenigen. Het leit, dat, overeenkomstig het gevoelen van de meerderheid der Directeuren van de Hoogere Burgerscholen, het alge meen peil van ontwikkeling der leerlingen der le klasse in VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. H H

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1408