49 2 1 1 1 1 Ie klasse le le le 2e 2e 2e 2e 3e 4e 5e 6e 3e 4e 5e 16 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 91 >1 11 1) 11 11 V 11 11 11 91 de laatste jaren bepaald gedaald is, meende men aan geen andere oorzaak te kunnen toeschrijven als aan de ruimere toelating. Van de toepassing van het zoogenaamde stelsel van toelating-Ninck Blok verwachtte men te dezen opzichte verbetering. C. Hoogere Burger- en Middelbare School voor Meisjes. Directrice Mejuffrouw A. S. C. ten Boet. Ie. leerlingen. Bijlage V geeft een overzicht van het aantal leerlingen, van hunne verdeeling over de verschillende klassen en van hunne bevordering. De 6 leerlingen der 6e klasse A, die het eindexamen der Hoogere Burgerscholen met 5-jarigen cursus hebben afge legd, zijn allen geslaagd. De bestemming der geslaagden is: voor tandarts arts acte M. 0. Staathuishoudkunde acte L. 0 Bij het einde van het verslagjaar telde de school in de: 24 leerlingen. 20 21 22 21 20 23 21 20 23 19 10 24 19 22 .309 Surnumerair b/d. Posterijen in Ned.-Indiƫ Het getuigschrift, dat zij met gunstig gevolg de 5e klasse B. ten einde hebben gebracht, werd uitgereikt aan 13 leer lingen. Van hen studeeren: 2 voor acte M. 0. teekenen, 1 voor schilderes, 2 voor acte M. O. Engelsch, 2 voor huis houdschool en 4 voor acte L. 0. Afd. C D E F C D E F A A A A B B B Te zamen alsmede 2 toehoorderessen in de 5e klasse B.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1409