49 17 12— 13 13— 14 14— 15 15— 16 16— 17 17— 18 18— 19 19— 20 20— 21 11—12 jaar 1 leerling. 20 leerlingen. 54 62 64 53 33 17 6 1 leerling. 2e. Kosteloos of tegen verminderd schoolgeld geplaatste leerlingen. Gedrag, vlijt en vorderingen van de kosteloos (4) en van de tegen verminderd schoolgeld (3) geplaatste leerlingen waren over het algemeen vrij goed. 3e. Leeraressen en Leeraren. De tijdelijke leerares in de scheikunde mejuffrouw Dr. A. Prins en die in het handwerken mejuffrouw J. C. Mans- velt Beek werden als vaste leerares aangesteld. Mevrouw P. H. van Reedt Dortland kreeg verlof van 21 April—27 Mei wegens ziekte. Zij werd tijdelijk vervangen door mejuffrouw S. L. van der Vegt. De lessen in het lijnteekenen werden, wegens ongesteld heid van de tijdelijke leerares mej. E. Ruyter, tijdelijk op gedragen aan dn heer W. C. Ridderhof. Benoemd werden tot tijdelijke leerares: in de wiskunde: Mej. Dr. E. Bruins; in het handteekenen: Mej. J. C. van der Laan; i» de gymnastiek: Mej. E. M. van der Made; in de Hoogduitsehe taal en letterkunde: Mej. W. Strengers; in de Nederlandsehe taal, Geschiedenis en Aardrijkskunde: Mej. Dr. S. I. von Wolzogen Kiihr. 4e. Onderwijs. In 1915 konden wegens ongesteldheid en huiselijke om standigheden der leeraressen en leeraren 290 lesuren niet 16 leerlingen wonen buiten de gemeente; van 10 leerlingen, die in de gemeente wonen, zijn de ouders elders gevestigd. Met uitzondering van 23, volgden alle leerlingen de lessen in gymnastiek. Vlijt en gedrag der leerlingen gaven reden tot tevreden heid, de vorderingen lieten echter bij het einde van den cursus 1914/15 te wenschen over. De leeftijd der leerlingen blijkt uit de volgende tabel: Er zijn: van VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. n n n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1410