49 18 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. 1 1 13 7 H ii De uitslag was aldus: Toegelaten na examen. 12 Af gewezen. 5 2 Toegelaten zonder examen. 73 4 1 3 1 2 3 87 Aantal in geschreven candidaten, 91 6 1 3 1 3 3 108 Niet op gekomen. 1 6e. Schoolgebouw. Van Januari tot Augustus was de school in het West- einde No. 47; in September begon de nieuwe cursus weer in het schoolgebouw aan het Bleyenburg. Wanneer de toename van het aantal leerlingen blijft voortduren zullen sommige lokalen, welke thans eene andere bestemming hebben, moeten worden ingericht tot schoollokalen. Tot het einde van den cursus 1916—1917 kan op deze wijze met weinig kosten in eventueele behoefte aan meerdere ruimte worden voorzien. Mocht daarna het aantal leerlingen nog blijven toenemen, dan zal de moge lijkheid moeten worden overwogen om op de plaats van het vroegere gymnastieklokaal een nieuw gebouw met twee boven- en twee benedenlokalen op te trekken, tenzij men er de voorkeur aan zou geven een tweede Hoogere Burger school voor Meisjes te stichten. 7e. Toelatingsexamen. van het toelatingsexamen voor deze school le klasse 2e 3e 3e 4e 4e 5e A B A B B Te zamen De beide candidaten, die voor de 2e klasse waren afge wezen, werden toegelaten tot de le klasse. gegeven worden. Zooveel mogelijk werden de lessen der afwezige leeraressen en leeraren onder de overigen ver deeld. In het geheel werden dezen 227 buitengewone lesuren opgedragen. Aan deze school werd naar de uieeuing van de Com missie van Toezicht te weinig gebruik gemaakt van het onderwijs in de gymnastiek. Thans zijn de gymnastiek lessen zoo geregeld, dat ze vallen binnen de lesuren van de gewone schooltijden en is de deelname aan dit onderwijs zeer bevredigend te noemen. 5e. Hulpmiddelen. Zoolang het schoolgebouw aan het Bleyenburg door de militairen bezet was, bleef de schoolbibliotheek gesloten. Sedert September 1915 zijn 897 boeken aan de leerlingen ter lezing gegeven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1411