49 19 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. 2e. Leeraren. 3e. D. Middelbare Handelsschool met tweejarigen cursus. Directeur Dr. A. van Berküm. J? 2 2 3 1 16—17 17—18 18-19 19—20 20—21 Te zamen Bij Raadsbesluit van 22 Februari 1915 werd, ter vervan ging van den heer F. van der Laan, die onder de wapenen is, de heer B. J. Krijgsman benoemd tot tijdelijk leeraar in het boekhouden en- of handelsrekenen, welke benoeming werd gerekend te zijn ingegaan den 16den Februari 1915. Bij Raadsbesluit van 27 September werd: de heer G. Sehilperoort benoemd tot leeraar in de Fran- sehe taal en handelseorrespondentie; de heer G. K. W. Bakker tot leeraar in de Duitsche taal en handelseorrespondentie; de heer F. van der Laan tot tijdelijk leeraar in het boek houden en- of handelsrekenen; de heer B. J. Krijgsman, ter vervanging van den heer 8 13 11 10 2 46 (waarvan 9 meisjes) Kosteloos of tegen verminderd schoolgeld geplaatste leerlingen. Bij het einde van het kalenderjaar waren er 2 leerlingen kosteloos geplaatst. Aangezien die leerlingen eerst in September 1915 op de school kwamen, kan over hun ge drag, vlijt en vorderingen nog niet afdoende geoordeeld worden. Ie. Leerlingen. Bijlage VI geeft een overzicht van het aantal leerlingen, van hunne verdeeling over de verschillende klassen en van hunne bevordering. 3 Leerlingen wonen buiten de gemeente. Van 5 leerlin gen, die in de gemeente wonen, zijn de ouders buiten de gemeente gevestigd. Gedrag, vlijt en vorderingen der leerlingen waren over het algemeen goed. De leeftijd der leerlingen blijkt uit de volgende tabel: Er zijn: 2 (waarvan 1 meisje) Van 1516 jaar J»

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1412