49 23 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. Akte M.b. In den loop van de maand September kwam eene aan vrage in van het „Comité tot ontwikkeling en ontspanning van gemobiliseerden”, om aan militairen gelegenheid te geven aan de Academie onderwijs te ontvangen. Voorloopig kan gemeld worden, dat aan meer dan 100 personen die ge legenheid is verstrekt. Het ouderwijs werd door 11 leeraren der Academie belangeloos gegeven. In het afgeloopen jaar werden een 14-tal openbare voor drachten en een 7-tal tentoonstellingen gehouden, welke voor het publiek en de leerlingen toegankelijk waren, ter wijl door de leerlingen van de Afdeelingen I, II en V een 12-tal studie-exeursiën werden gemaakt. In den loop van het verslagjaar leed de Academie een groot verlies door het overlijden van haren Directeur, den lieer Jan L. Springer. Het „Comité tot ontspanning en ontwikkeling van werk- loozen” te ’s-Gravenhage, verzocht den Raad van Bestuur in de Academie-lokalen onderwijs te doen geven in het bouwkundig teekenen aan werklooze bouwarbeiders en opzichter-teekenaars. Bedoelde lokalen werden beschikbaar gesteld, zoodat den 15en Juni een tijdelijke avondcursus in het bouwkundig teekenen geopend werd. Drie leeraren van de Academie belastten zich met het onderwijs. Ofschoon zich aanvankelijk ongeveer 25 personen hadden opgegeven, is slechts ongeveer de helft op de lessen ver schenen, terwijl het verzuim van sommigen zeer groot was. Door de uiteenloopende leeftijd en ontwikkeling der deel nemers was de behandelde leerstof zeer verschillend en omvatte deze het projectieteekenen tot en met het maken van gevelstudies. In verband met de geringe deelneming werd, na afloop van den cursus op 15 Juli, aan het Comité geadviseerd den cursus op te heffen en enkele leerlingen, die blijken van goeden wil en ijver hadden gegeven, te doen inschrijven voor het bouwkundig teekenen op den e.k. avondcursus. Akte M.a. 25 candidaten, van wie 6 vrouwelijke en 8 man nelijke slaagden. 6 candidaten; geslaagd 5 mannelijke. Akte M.d. 3 candidaten; geslaagd 2 mannelijke. Akte M.k. 2 vrouwelijke candidaten, die beiden slaagden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1416