49 Iluissmeden Machinebankwerken Verven Meubehnaken Koper-, blik-, zink- en lood bewerking Instrumentmaken Letterzetten Boekdrukken 72 72 72 72 72 24 24 24 24 24 24 24 32 24 24 24 24 24 24 24 32 34 24 24 24 24 24 72 72 'J2 98 25 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. AMBACHTEN le klasse. 2e klasse. Te zamen 230 230 234 694 de Ne- Timmeren 24 24 30 32 Het praetisch onderwijs omvat de volgende ambachten, over de 3 klassen of leeraren verdeeld, als daarbij opge geven: :;i Voorts zijn aan deze school verbonden: le. Een cursus voor chauffeurs niet 32 leerlingen, van wie 16 de lessen volgden in den cursus van 3*/s maanden, en 16 die in de maandcursussen. Aan 10 van de eerstgenoem- den werd het getuigschrift uitgereikt als bewijs, dat zij den cursus met succes hadden bijgewoond. De Koninklijke Nederlandsehe Automobielclub en derlandsche Vereeniging: „De Rijwiel- en Automobiel industrie” verleenden ook in 1915 door een geldelijke bij drage steun. 2e. Een cursus voor boekbinders, waaraan in het afge- loopen jaar voor boekbindersgezellen verbonden werden, cursussen in persvergulden, het boekbinden en sneevergul- den. Deze cursus had 25 leerlingen, van wie 6 boekbinders- leerlingen, 8 voor het persvergulden en 11 gezellen voor het boekbinden en snee vergui den. 3e. Een cursus in het verleenen van eerste hulp bij onge lukken, welke door 154 leerlingen van de hoogste klassen der Ambachtsschool buiten de gewone schooluren wordt bezocht. 3e klasse. Totaal. I le. Leerlingen. Het schooljaar 1914—1915 sloot met 515 leerlingen, van wie 215 in de le klasse, 171 in de 2e klasse en 129 in de 3e klasse waren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1418