49 26 188 bij uit de 24 15 2 6 9 6 3 24 leerlingen 27 11 51 leerlingen 58 54 5 3 12 2 3 35 leerlingen 52 38 6 5 13 5 1 Te zamen 127 Zonder voldoenden uitslag of diploma verlieten 3e klasse 2 inaehine-bankwerkers de School. Voor den in April begonnen nieuwen cursus hadden zich voor de le klasse aangemeld 425 candidate!!. Van hen kon den worden toegelaten zonder examen, op grond van eene verklaring, afgegeven door het hoofd der school, dat zij voldoend lager onderwijs hadden genoten, 105 en na afge legd examen 115, totaal 220. Te zamen Van de 2e naar de 3e klasse, het timmeren inachine-baukwerken koperslagers-bedrijf schilderen meubelmaken letterzetten boekdrukken Van hen werden bevorderd: Van de le naar de 2e klasse, bij het timmeren machine-bank werken electrisch bedrijf koperslagers-bedrijf schilderen letterzetten boekdrukken Te zamen 155 terwijl van de 3e klasse bet getuigschrift verwierven, voor het timmeren machine-bankwerken haakwerken instrumentmaken, toegepast op elee- trisch bedrijf electrisch bedrijf koperslagers-bedrijf schilderen meubelmaken letterzetten boekdrukken VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 electrisch bedrijf meubelmaken

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1419