49 28 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. n 450.— 86.089.— Te zamen Avondteekenschool met practische en vervolgcursussen en cursussen voor volwassenen. (Afdeeling van de Ambachtsschool.) Directeur de heer Th. A H. van Harderwijk. van het Rijk idem van de Provincie Zuid-Holland Gemeente ’s-Gravenhage 35.500.— cursus Eerste Hulp bij Ongel. 3.765.— 46.374.— 3e. Schoolgebouw. Gebrek aan ruimte doet zich bij deze school ernstig ge voelen. Door de Commissie van Toezicht werd daarom reeds bij schrijven van 18 November 1914 No. 60 aan Bur gemeester en Wethouders geadviseerd het aantal ambachts scholen op drie te brengen, waarvan ééne te Scheveningen. 2e. Substdiën. Aan subsidiën werd in het jaar 1915 ontvangen: 176 leerlingen. 318 70 24 588 Deze inrichting is alleen toegankelijk voor jongelieden en voor volwassenen, die overdag bij een patroon werk zaam zijn. Leerlingen van de Ambachtsschool worden dus niet tot de avondlessen toegelaten. Aan de avondteekenschool met een 5-jarigen cursus wordt onderwijs gegeven aan timmerlieden, metselaars, steenhou wers, lood- en zinkwerkers, machinebankwerkers, electri de Vereeniging tot bevordering van de ambachten onder de Israëlieten 9 leerlingen; den Christelijken Volksbond 18 leerlingen; de Vereeniging Armenzorg 9 leerlingen. Laatstgenoemden werden gratis toegelaten, terwi.il voor de anderen het minimum-schoolgeld van 5— per jaar werd betaald, dat voor vermogenden 15.en voor min vermogenden 10.of 5.per jaar bedraagt. Naar den leeftijd, dien de in December 1915 aanwezige leerlingen bij het begin van den loopenden cursus hadden, waren zij te verdeelen als volgt: 12 en 13 jaar 14 15 16 17 18 jaar en onder Te zamen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1421