49 29 de le naar de 2e klasse 2e 3e 4e VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. n uit de le klasse 31, leerlingen den geheelen cursus nog niet tl 3e 4e 5e monteurs machinisten klassen voor volwassenen Te zamen 2e 3e 4e vervolg- derd van: 56 leerlingen 36 14 3 ciens, instrumentmakers, schilders, meubelmakers, behan gers en stoffeerders. Aan de leerlingen van beide laatstge noemde cursussen wordt ook practised onderwijs gegeven. Aan de vervolgcursussen nemen deel zij, die zich willen bekwamen tot electrisch-monteur en voor het verkrijgen van het voorloopig diploma voor machinist. De eerste ver volgcursus duurt 4 jaren, de tweede 2 jaren. Aan den cursus voor volwassenen wordt in dezelfde vak ken ouderwijs gegeven als aan de Avondteekenschool, ver meerderd met een cursus in het nabootsen van hout en marmer en in het penseelschrijven voor schilders, een cur sus voor gasfitters, voor typografen en voor rijtuigmakers. Bij het einde, op den 30en April 1915, van den op den len October 1914 aangevangen cursus waren aanwezig in de: 108 leerlingen 51 20 4 31 9 167 390 Bij den aanvang van den cursus 19151916 bestond de school in de: Aangezien de leerlingen den geheelen cursus nog niet hebben doorloopen, zijn geen getuigschriften uitgereikt. Voor het volgen van den nieuwen cursus van de Avond- teekensehool op 1 October 1915 hadden zich 329 candidaten aangemeld (waaronder 136, die reeds het vorige jaar de school bezocht hadden), van wie 118 een getuigschrift kon den overleggen van met vrucht genoten lager onderwijs. Door 29 werd het toelatingsexamen met goed gevolg afge legd, terwijl 38 niet aan het examen konden voldoen en 8 candidaten niet voor het examen waren opgekomen. Daarna hebben de school verlaten: uit de 2e klasse 11 en uit de 3 klasse 4 leerlingen. Van hen, die op de school gebleven zijn, werden bevor- le klasse JJ n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1422