49 33 E. Nederlandse!) Lyceum.' Rector: de heer H. Casimir. 8 1 9 24 leerlingen 12 11 47 21 10 53 9 meisjes totaal 1 _5 15 Bij klassen dezelfde samenstelling. Voor liet volgen van de lessen van den cursus 19151916 werden toegelaten: tot de 3e klasse 23 jongens, tot de 4e klasse 2 meisjes, allen zonder examen. Bevorderd werden: van de 3e naar de 4e klasse 13 jongens en 8 meisjes 4e 5e 9 1 De 11 leerlingen der 5e klasse (6 mannelijke en 5 vrouwe lijke) slaagden allen voor liet eindexamen. Op 1 Januari 1916 was de samenstelling der klassen als volgt: 3e klasse 4e 5e Te zamen bovendien 2 meisjes in de 4e klasse voor enkele lessen. Het schoolgeld bedraagt f 300.— per leerling. 2e. Leeraren. In het begin van het jaar 1915 waren door de mobilisatie aan het onderwijs onttrokken: le. de Heer W. E. Boerman, leeraar in de aardrijkskunde, wiens lessen werden waargenomen door den Heer O. ten Have. Eerstgenoemde keerde met het begin van den nieu wen cursus terug. 2e. Dr. J. ter Heulen, leeraar in de Staatsinrichting en 22 jongens, meisjes totaal 22 leerlingen 13 _9 44 15 jongens en 11 6 32 Leerlingen. Op den len Januari 1915 had de afdeeling „Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus”, aansluitende aan de 2e klasse van de afdeeling „Gymnasium”, in de: 3e klasse 4 e 5e Tezamen en bovendien 2 meisjes voor enkele lessen. het einde van den cursus 1914—1915 hadden deze VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. ÏJ

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1426