49 L 34 9 F. Christelijke Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus. Directeur: de heer J. van Andel. 5 66 2 3 1 11 2 3 de Staathuishoudkunde; zijn lessen werden gegeven door Dr. Plantenga. Ook Dr. ter Meiden werd in de gelegenheid gesteld na de vaeantie zijne lessen te geven. 3e. de Heer J. de Kruyff, leeraar in het hand- en recht lijnig teekenen. Zijn lessen werden tot Augustus 1915 gege ven door den Heer G. D. Gratama, directeur van het Frans Hals-Museum te Haarlem, na 1 September 1915 door den Heer O. H. Kuyck, wat het handteekenen betreft en door den Heer W. Veldhuis w.i., wat het lijnteekenen be treft. Tot leeraar in de gymnastiek werd benoemd met ingang van 15 September 1915 de Heer J. H. Flemer, aan wien tevens de leiding der clubs voor de lichamelijke opvoeding werd opgedragen. totaal 44 leerlingen. 24 21 96 20 17 5 75 Voor den nieuwen cursus 19151916 zijn toegelaten: in de le klasse zonder examen 18 jong., 6 ineisj., totaal 24 leerl. na 5 .5 Te zamen 23 6 „29 le klasse 2e 3e 4e Te zamen 1 meisje voor enkele lessen. Bij het einde van den cursus 19141915 waren in de: totaal 39 leerlingen. 24 20 7 90 van de le 2e 3e 4e 34 jongens, 22 17 6 79 5 meisjes, Hiervan zijn bevorderd: naar de 2e klasse 29 jong., 4 ineisj.totaal 33 leerl. 3e 4e 5e Te zamen Op den len Januari 1915 telde de school in de: le klasse 38 jongens, 6 meisjes, 2e „22 2 3e 18 3 4e 6 1 Te zamen 84 12 en bovendien in de 3e klasse VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. w n n n n 77 n 77 n 77 6 *7 77 77 77 77 77 77 77 77 18 14 71 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1427