49 I 36 G. Industrieschool voor Meisjes. van h. Het gebouw der school is uitgebreid met bet perceel No. 51 Sweelinckstraat, maar blijft gebrekkig. f. I a. b. c. d. e. Directrice: Mej. M. W. Arbeiter. Het doel van deze school is in de eerste plaats de meisjes op te leiden tot degelijke huisvrouwen en verder haar in een vak te bekwamen, waardoor zjj in staat worden gesteld in eigen onderhoud te voorzien. Onderwijs wordt gegeven in Nederlandsche taal, schrij ven, aardrijkskunde, rekenen, handelsrekenen, boekhouden, natuurkunde, Fransche taal, stoffenkennis, opvoedkunde, teekenen, linnennaaien. verstellen van onderkleeding, linge- rienaaien, costuumnaaien, maatnemen, knippen, patroon- teekenen, fraaie en nuttige handwerken, strijken, wasschen en stenografie. De duur van den schoolcursus is drie jaren. Het schooljaar vangt aan tegen het einde van Augustus en eindigt half Juli. De lessen van de Heeren E. Roche in het Fransch en van den Heer D. B. Folmer in het Engelsch, die wegens de mobilisatie afwezig waren, werden waargenomen resp. door den Heer P. Keegstra, leeraar aan de Chr. H. B. S. te Dordrecht en Mej. A. A. M. Bos Janszeu. Wegens ziekte van den Heer J. P. de Gaay Fortman heeft de Heer J. J. ’t Hart, leeraar aan de Christelijke Kweek school alhier, van 1 Februari tot het einde van den cursus 19141915 les gegeven in plant- en dierkunde. Aan de school zijn bovendien verbonden afzonderlijke cursussen of lessen voor: nuttige handwerken (duur acht maanden). fraaie handwerken (tweejarige cursus). lingerie (éénjarige cursus) schooldiploma. wollen naaien (tweejarige cursus) schooldiploma. behandeling der wasch (éénjarige cursus) school diploma. boekhouden (éénjarige cursus) schooldiploma. opleiding voor het diploma van de Federatie Handels- en Kantoorbedienden in Nederland en van de Vereeniging van leeraren in het boekhouden (duur 2 jaar). opleiding voor het leerares-diploma in het lingerievak VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. g.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1429