49 f 2e 38 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. 95 1 Te zamen f 26.500.— 10.500. — 3.500.— 12.500. — 72 leerlingen. 52 45 Bij den aanvang van den cursus 19151916 telde de school: in de le klasse 2e 3e in de verschillende cursussen (127 leerlingen, waarvan 32 twee cursussen volgden) in den cursus in de Fransche taal (92 leer lingen, waarvan 91 leerlingen dezer school) in den cursus in stenografie (18 leerlingen, allen van de school) in den vervolg-knipcursus voor Handwerk- onderwijzeressen in de le klasse 3e verschillende cursussen Van deze leerlingen genoten 11 zonder betaling van schoolgeld en 46 tegen betaling van verminderd schoolgeld het onderricht aan den drie-jarigen schoolcursus, terwijl de vakcursussen door 7 leerlingen gratis en door 14 leerlingen tegen verminderd schoolgeld werden gevolgd. |2e. Personeel. Mejuffrouw W. Schuuring werd 1 September 1915 aan gesteld tot tijdelijke leerares in de Fransche taal. Jonkvrouwe E. M. Baronesse van Plettenberg werd we derom voor één jaar aangesteld tot tijdelijke leerares in rekenen, Nederlandsche taal, Fransche taal en aardrijks kunde. Mevrouw C. M. Glazener werd met ingang van 1 Novem ber 1915 benoemd tot tijdelijke assistente-leerares in cos- tuumnaaien. De Heer Tj. Tjeerde werd met ingang van 1 April 1915 tot tijdelijk leeraar in teekenen aangesteld. Mejuffrouw B. Ouwerling werd met ingang van 1 Sep tember 1915 aangesteld tot tijdelijke leerares in Stenografie. 3e. Subsidies. De school ontving de volgende subsidies: van het Rijk de Provincie Zuid-Holland Gemeente ’s-Gravenhage 17 Te zamen 282 leerlingen. Op 31 December 1915 waren ingeschreven: 70 leerlingen. 51 44 110

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1431