49 46 33 7 15 2 2 10 2 3 2 1 1 10 6 1 5 2 4 I 1 1 2 1 12 en 14 16 13 jaar 15 17 18 jaar en ouder. Naar hun beroep waren zij te verdeelen in: timmerlieden, wagenmakers schrijnwerkers, meubelmakers, modelmakers smeden, machinebankwerkers electriciens koperslagers, geweermakers, instrumentmakers steenhouwers, metselaars, loodgieters beeldhouwers, stukadoors ververs, glazenmakers, verlakkers behangers en stoffeerders gasfitters stoelenmakers zoodat 6 hunner nog geen beroep hadden gekozen. M. Teekenschool van den Ned. R.-K. Volksbond. Directeur de heer I’. J. A. M. Haaring. Bij den op den eersten w’erkdag in October 1915 aange vangen halfjaarlijkschen cursus bedroeg het aantal leer lingen dezer school: in de voorbereidende klasse 24, in de le klasse 17, in de 2e klasse 17, in de 3e klasse 13 en in de 4e klasse 13, te zamen 84 leerlingen. Van deze leerlingen hadden: 10 den leeftyd van dl h 36 7 steenhouwers, metselaars, loodgieters beeldhouwers, stukadoors goudsmeden, graveurs ververs, glazenmakers, verlakkers typografen, boekbinders behangers en stoffeerders bouwkundigen landbouwers, tuinlieden, bloemisten straatmaker kleermakers ciseleur zoodat 4 leerlingen nog geen beroep hadden gekozen Het schoolgeld bedraagt f 5.— per leerling en per cursus. Vrijstelling van de betaling van schoolgeld werd verleend aan 53 leerlingen. Aan subsidie van het Rijk, de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente ’s-Gravenhage genoot de school resp. f 1000. f 150.— en f 250.—. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1439