150 157,95 - f 43106,34 50,15 49,59 5 1. Ambtenaren. Het korps ambtenaren by den dienst der Gemeente- planteoenen bestond op 31 December 1915 uit: Mu tat i én. Aangesteld werd met ingang van 1 Juli 1915, voor den tijd van één jaar, behoudens tusschentijdsche Ontvangsten. In het afgeloopen jaar werd door den dienst der Gemeenteplantsoenen in rekening gebracht voor het verrichten van werken voor derden enz. een bedrag vanf 42848.645 ontvangen wegens den verkoop van materialen, een bedrag van wegens den verkoop van waarden en eendeneieren, een bedrag van aan diversen, een bedrag van. zoodat de ontvangsten van dezen dienst in 1915 hebben bedragen in totaal Jaarwedde. BETREKKING. Minimum. Maximum. Directeur 950,— 1400,— n n Jaarwedde op 31 Dec. 1915. 950,— 700,— 600,— 950,— 950,— •j ■*- f 4000,— 2100,— 1500,— 1200,— 1100,— 2450,— 1300,— 900,— 1150,— 1100,— Personeel. f 3000,— 1600,— „1150,- 1 1 Techaiaeh-opzicbter le kl. 1 Teehnisch-opzichter le kl. j 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 o 1 _1 20 f 4000,— 1912,50 1787,50 1400,— 1287,50 1231,25 1118,75 1062,50 950,— 1132,— 1032,— 2000,— s 800,— 700,— 2000,— 600,— 600,— 750,— 7Ö0,- Opzichter-teekenaar 2e kl. Onderbaas Onderbaas Onderbazen I Onderbaas Onderbaas I Chef-bloemist Cbef-boomkweeker Boekhouder le klasse. Klerk Schrijvers Schrijvers Magazijnbediende Bode.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 143