49 47 Aan 2 leerlingen kon bij het einde van den vorigen cursus en ouder. en 16 7 3 6 2 1 1 3 f 650 200.— 550.— U 16 18 f 900.— 250 350.— N. Teekenschool van de Vereeniging „De Patronaats-Cominissie”. Directeur den heer Chr. L. Wesseling Mzn. Bij den op den len October 1915 aangevangen halfjaar- lijkschen cursus bedroeg het aantal leerlingen dezer school: in de le klasse 13, in de 2e klasse 15, in de 3e klasse 5, in de 4e klasse 3 en in de 5e klasse 4, te zamen 40 leerlingen. Van deze leerlingen hadden: 15 den leeftijd van 12 en 13 jaar 13 14 15' 9 16 17 3 18 Naar hun beroep waren zij te verdeelen in: timmerlieden, wagenmakers smeden, machinebankwerkers eleetrieiens steenhouwers, metselaars, loodgieters ververs, glazenmakers, verlakkers onderwijzers en aanstaande onderwijzers kantoorbedienden, klerken, winkelbedienden landbouwers, tuinlieden, bloemisten zoodat één hunner nog geen beroep gekozen had. Het schoolgeld is bepaald op f 2.50 per leerling per jaar. De school genoot de volgende subsidies: van het Rijk de Provincie Zuid-Holland Gemeente ’s-Graveuhage het getuigschrift worden uitgereikt. Het schoolgeld bedraagt per leerling en per cursus f 4. doch voor hen, wier vader lid van den Ned. R.-K. Volks bond is, f 3. De school genoot de volgende subsidies: van het Rijk de Provincie Zuid-Holland Gemeente ’s-Gravenhage De uitslag van de proef, in den vorigen cursus genomen met het ouderwijs in Ned. taal, rekenen en algebra, was van dien aard, dat genoemde leervakken ook gedurende den cursus 19151916 worden onderwezen. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1440