I 49 48 Commissie van Toezicht. i» 44 16 Bij den op 15 September 1915 aangevangen half jaarlijk- schen cursus bedroeg het aantal leerlingen dezer school: in de le klasse 30, in de 2e klasse 13, in de 3e klasse 7, in de 4e klasse 4, in de 5e klasse 6 en in de 6e klasse 2 leerlin gen, te zameii 62 leerlingen. 5 2 2 4 7 15 29 12 5 f 400.— 150.— O. Teekenschool der Maatschappij „Tot Nut van *t Algemeen.” Afdeeling Seheveningen. Directeur de heer G. Bosma. Door de Commissie werden herkozen tot haren voorzitter Mr. J. H. Andries en tot secretaris Jhr. L. A. P. Six. Ingevolge het bepaalde in Art. 2 der Verordening voor de Plaatselijke Commissie van Toezicht op de Openbare en Bijzondere Scholen van Middelbaar Ondrwijs te ’s-Gra- Het schoolgeld bedraagt f 5.— per leerling en per cursus; voor meer dan één leerling uit hetzelfde gezin is het school geld f 3. Vrijstelling van de betaling van schoolgeld werd verleend aan 4 leerlingen. De school genoot de volgende subsidies: van het Rijk de Provincie Zuid-Holland Gemeente ’s-Gravenhage 400. en bovendien localiteit met vuur, licht en water. en ouder. De leerlingen waren naar hun beroep te verdeelen in: timmerlieden, wagenmakers smeden, machinebankwerkers electrieiens koperslagers, geweermakers, instrumentmakers steenhouwers, metselaars, loodgieters ververs, glazenmakers, verlakkers zoodat één hunner nog geen beroep gekozen had. Van deze leerlingen hadden: 1 den leeftijd beneden 12 jaar van 12 en 13 jaar 15 17 18 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. n 41

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1441