49 49 de leden W. C. Met- zelaar en J. C. Gys- berti Hodenpyl v. Hodenpyl. van de Maatschappij tot Nut van ’t Alge meen, Afd. Scheveningen: het lid F. W. N. Hugenholtz. venhage traden de leden Mr. J. H. Andries, Mr. Dr. R. Tj. Mees, A. F. A. M. van Dommelen, J. C. Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl, F. W. N. Hugenholtz en Mr. J. F. van der Lek de Clercq volgens rooster op 1 October 1915 af. Met uit zondering van laatstgenoemde, die verzocht had daarvoor niet in aanmerking te komen, werden allen herbenoemd, terwijl in diens plaats Jhr Mr. R. Feith tot lid der Com missie werd benoemd. Ter voldoening aan art. 52 van de Wet op het Middelbaar Onderwijs, werden voor het bezoeken in het jaar 1916 van de na te vermelden inrichtingen van onderwijs de daar achter genoemde leden aangewezen, te weten voor: de Academie van Beeldende Kunsten: de leden W. C. Met zelaar en Mr. J. H. Andries. de Ambachtschool de Avondteekenschool met practische- en vervolgcursussen en cursussen voor volwassenen (afdeeling van de Ambachtsschool). de Middelbare School voor Handel en Ad- de leden Jhr. ministratie (Handelsschool, Hoogere Bur- Mr. R. Feith gerschool met 5-jarigen cursus). I) en J. C. Jansen. het Ned. Lyceum: de leden J. C. Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl, F. W. N. Hugenholtz en Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deynoot. de Christelijke Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus: de leden Mr. J. H. Andries en Jhr. L. A. P. Six. de Industrieschool voor meisjes: de leden W. C. Metzelaar en Mr. H. L. Drucker. de ’s-Gravenhaagsche Vakschool voor meisjes: de leden Mr. Dr. R. Tj. Mees en F. W. N. Hugenholtz. de Teekenschool der St. Joseph’s Gezellen Vereeniging: de leden Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deynoot en Jhr. L. A. P. Six. de Teekenschool van de Patronaats-Cominissie van den R.-K. Volksbond St. Paucratius: de leden J. C. Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl en A. F. A. M. van Dommelen. de Teekenschool der St. Vincentius Vereeniging: de leden W. C. Metzelaar en Mr. Dr. R. Tj. Mees. de Teekenschool van den Ned. R.-K. Volksbond: de leden Jhr. Mr. R. Feith en Jhr. L. A. P. Six. de Teekenschool van de Vereeniging „de Patronaats-Com- missie” de leden: Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deynoot en Mr. Dr. R. Tj. Mees. de Teekenschool VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1442