1 49 s 62 r woo II. Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus aan de Waldeck-Pyrinontkade (B III). LEERAREN. Vakken van onderwijs. toelating. Dr. .1. F. Haverman. Nederlandsche taal. 8 F. Visser. Wiskunde. 21 2800 Dr. G. J. de Groot. Plant- en dierkunde. 3000 22 J. Fillekes. 22 Aardrijkskunde en geschied. 8400 H. Korst. Geschiedenis. 8200 Dr. W. van Schothorst. Nederlandsche taal. 20 3200 A. Haringx. 3200 22 Fransche taal. A. Broers. Engelsche taal. 3000 18 G. W. Spitzen. Hoogduitsche taal. 22 3000 Handteekenen. 28 F. J. Groenevelt. 3190 Natuurkunde. 3000 20 J. Kamerbeek. Scheikunde. 18 Dr. H. J. van Wijk. 300O 22 Fransche taal. J. A. H. Mettrop. 3000 Hoogduitsche taal. 22 Th. A. Verdenius. 8200 21 Wiskunde. E. F. Hardenberg. 2800 Boekhouden. 6 H. J. H. van Vlanen. 650 22 N. Waterbolk. 2800 Wiskunde. 22 A. J. Th. de Van. 2800 Engelsche taal. 10 8000 H. Koolhoven. lymnastiek. 8 Mej. H.C. D.Ferzenaar. «80 id. 24 ld. 2100 G. Rauws. Wiskunde. Civiel-Ingenieur. 21 J. W. Stoutjesdyk. 3000 Dr. in de Scheikunde. 9 Scheikunde. Dr. C. J. Enklaar. 1500 15 Rechtlijnig teekenen. Werkt. Ingenieur. 1800 21 Nederlandsche taal. Drs. Ned. lett. art 87. 2000 10 1100 Mej. A. J. Stigter. Staatswetenschappen. 22 Dr. W. L. van de Vooren. Wiskunde. 2400 22 r. L. Posthumus (tijd.). Plant- en dierkunde. 2400 J. W. Kips. J. A. RoetertFrederikse. Bevoegdheid of M. O. Staatswetensch. art. 74. Ds. in de Wis- en Na tuurkunde art. 87. Dr. Plant- en Dierk. i M.O. Fransch, art. 77a. A. en B. M.O. Engelsch, art. 775. 5 5 <z c.=° Dr. in de letteren, ark 87 en art. 74a. Officier der Artillerie K. I. V. art 70. Dr. plant en dier kunde, art. 87. M. O. geseb. en aardr. art. 746 en c. Drs. in de Neder), let teren, art 87. Dr. id. M.O. Hoogduitsch, art. 77c, A en B. M.O. handteekenen, art 77d. Dr. Wis- en natuurk. art 87. I Dr. in de Scheikunde art. 87. M. O. Fransch B, art. 77a. M. O. Hoogduitsch B. art. 77c. Drs. Wis- en natuurk. I art. 87. M. 0. Boekh. art. 75a. I Aardryksk. en geschiedenis. M.O. gesch. en aardr. art. 74 B en C. I Drs. Wis- en natuurk. art. 87. M. O. Engelsch art. 775, A en B. M. O. gymn. art. Tig.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1452