i h i II 49 68 Nederlandseh Lyceum. V. VI. Christelijke Hoogere Burgerschool. - 2 LEERAREN. Vakken van onderwijs. Natuurkunde. Ds. wis- en natuurk. f 4000 13 W. Veldhuis. 2tUM) IK J. H. Flemer. 1700 .3 LEERAREN. Vakken van onderwijs. J. van Andel. I Drs. wis- en natuurk. r 3000 ló 22 2005 D. B. Folmer. i Engelseh. Art. 775 (akte Bl. 15 I Art. 77c (akte A, va 24 Dec. akte B). A. D. Verschoor. Duitsch. 21 W. i. M.O. gy mnastiek. Bevoegdheid oi toelating. Bevoegdheid of toelating. n n n A. Troelstra. J. B. N. Ruben. D. Karaten. H. Willems. G. Rauws. Fransch. Aardrijkskunde. Duitsch. id. Wiskunde en Cosmogr. Engelseh. Hand- en Ijjnteekenen. Hnndteekenen. Scheikunde. Boekhouden. Nat. Historie, Cosmogr. Gymnastiek. Ned. taal, Lettcrk. Gesch. Staatsinrichting, Staathuis houdkunde. Wis- en Werktuigkunde en Lynteekenen. Gymnastiek. Dr. Plant- en dierk. M O. gymnastiek. j Dr. Ned. Letteren. i Dr. Staatswetensch. Art. 77c (akte A/vanaf 24 uw. tikte jol Acte K XII. Art. 77d (acte M al. Art. 77g. 200 2100 510 o 22 6 12 4 20 22 21 c js c 735 2380 7 5 0 3 3400 2000 3000 -WO 3000 2800 1920 1500 1723 216 2600 «75 2600 400 9 5 II 2 4 2 12 4 W. H. van de Sande Bakhuy zsn. J. P. de Gaay Fortman. J. B. de Klerk. Z. W. Sneller. J. C. H. de Pater. E. Roche. W. Reindersma, Direc teur. Mej. A. Ahn. W. E. Boerman. Dr. J. Gerzon. G. Gosses. Dr. J. v. d. Harst. Mej. C. G. H. Japikse. J. de Kruyff (gemob.l. O. H. Kuyck (tijd.). Mej. A. G. van Manen. J. Molenaar. Dr. E. Reinders. Mej. A. G. M. Sierevelt. Dr. N. B. Tenhoeff. Dr. J. ter Meuten. S: Scheikunde en wiskunde. j Plant- en dierkunde, j Staatswetenschappen. Aardryksk gesch., Nederl. I Geschiedenis, Nederlandseh. Fransch. Natuurkunde, Mechanica, Cosmographie. Godsdienstonderwijs. Wiskunde. a* Boekh. en Handelsrekenon. Hand- en Ijjnteekenen. Gymnastiek. Art. 86, al.3(BioLCand.) Dr. in de Rechten. Art. 86, al. 4 (Ds. N. Lett.) id. Art. 77« (akte B). TheoL Doctor. Acte K 1,16 Dec. gesl. voor K V. Drs. Scheikunde. - 1020 n 870 2000 2200 geen (is in mil. dienst) geen (is ge mobiliseerd. f 1785 M.O. B. M.O. Aardrijkskunde. M.O. B. M.O. B. Dr. wis- en natuurk. M.O. B. M.O. hand- en Ijjntoek. id. Scheikundig Ing.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1458