By lage 49 A VERSLAG van de Commissie van Toezicht op de Visscherijschool te Scheveningen over 1915. Ter voldoening aan het tweede lid van artikel 52 der Wet van 2 Mei 1863 (Stbl. No. 50) heeft de Commissie van Toe zicht op de Visscherijschool te Scheveningen de eer U het volgende verslag uit te brengen nopens den toestand van de aan haar toezicht toevertrouwde school over het jaar 1915. De school ondervond in het verslagjaar in zooverre den invloed der tijdsomstandigheden, dat de toeloop van oudere leerlingen zeer groot was, tengevolge van het thuisblijven van het grootste gedeelte der vloot. Door de zeer beperkte ruimte der school kon aan al die aanvragen niet worden voldaan. Voor zoo vér mogelijk werden zij ondergebracht in een afzonderlijke klasse, Ah, 30 leerlingen sterk. De aan- aanwezigheid dezer klasse was echter oorzaak, dat niet alle klassen tegelijk onderwijs konden ontvangen, zoodat veel tijd verloren ging. Een en ander doet reikhalzend uitzien naar het nieuwe schoolgebouw, waarvan de Commissie hoopt, 'lat de ingebruikneming zal kunnen geschieden, vóórdat de groote stroom van leerlingen komt, wanneer het bezit van een diploma als stuurman of schipper verplicht wordt gesteld voor een iegelijk, die in die functie op een zeevis- schersvaartuig wil varen, een maatregel, die lang in uit zicht gesteld, eerlang wettelijk voorschrift zal worden. Mocht de Visscherijschool dan nog in de tegenwoordige ge heel onvoldoende lokaliteit zijn gehuisvest, dan voorziet onze Commissie groot ongerief voor het onderwijs en ern stige klachten. Leerlingen. Gedurende het cursusjaar werd de school bezocht in de maand: December 1914 Januari 1915 Februari 1915 Maart 1915 April 1915 Mei/November 1915 door 104 leerlingen. 102 88 57 36 99 9» 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1463