49 A 2 In de 27 9 Totaal 68 27 9 December 1914 Januari 1915 Februari 1915 Maart 1915 April 1915 Mei/November 1915 Naar hun leeftijd waren de in Januari 1915 aanwezige leerlingen te verdeelen als volgt: Zoo min als het vorige jaar werd gebruik gemaakt van de voor geëxamineerde stuurlieden en schippers geboden gelegenheid om het onderwijs in breien en boeten van net ten te volgen. Van 15—16 jaren. 30 30 29 25 14 15 23 30 27 29 20 18 13 24 21 19 1 1 9 23 22 20 Klasse Aa B C Ab Naar de klassen ingedeeld, bedroeg het aantal leerlingen per klasse: Van 16—17 I Van 17—18 jaren. jaren en ouder. In het verslagjaar hadden 4 zittingen plaats van de Cen trale Commissie voor de Visscherij-examens (stuurlieden en schippers). Van de leerlingen, die de klassen A a, B en C hadden doorloopen, legden er 3 het examen voor schipper en 7 dat voor stuurman op zeilzeevisschersvaartuigen af. Evenals vorige jaren slaagden wederom alle candidate!!. Bovendien slaagden van de leerlingen‘uit de klasse Ab 21 leerlingen voor het examen voor stuurman en 2 voor de examens voor stuurman en voor schipper op zeilzeevis- scliersvaartuigen, terwijl 1 leerling het diploma verwierf als stuurman op stoomvissschersvaartuigen. Geeft de uitslag van het examen, wat de gewone leerlin gen der school aangaat, stof tot tevredenheid, te meer VERSLAG VISSCHERIJSCHOOL SCHEVENISGEN. MAAXD. Klasse B. Klasse C. Klasse Ab. Klasse Aa.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1464