49A 900 300 200 225 500 3 VERSLAG VISSCHERIJSCHOOL SCHEVENINGEN. Personeel. Het onderwijzend personeel bestaat uit: Naam. Vakken. Bevoegdheid. 20 Idem. f n I P. Engelkes D. F. v. Duül J. A. Waleson L. Welling J. Dekker Jaar wedde. C. Lieuwen (Directeur) 18 2 4 6 21 Verbandleer, Scheepsgez.heidsl. StoomwerkLkunde Motorenleer. Ned. taal en schrj) ven. Schiemannen, breien en boeten. Gep. gezaghebber Gouv. Marine. Ails. Gep. ofl. machinist Kon. Ned. Marine. Akte hoofdonder* wijzer. Gep. bootsman Kon. Ned. Marine. Van het personeel der school vertrok de onderwijzer in Ned. taal en schrijven, L. Welling. Daar hij tijdelijk werk zaam was. werd zijn aanstelling, welke 1 Maart 1915 afliep, niet verlengd, wegens zijne benoeming tot hoofd eener school in West-Indië. De Commissie zag den heer Welling met leedwezen gaan, omdat hij door zijn juisten toon en aangenamen omgang den leerlingen belangstelling wist in te boezemen voor zijn vakken, die op den eersten aanblik niet aangewezen schij nen bij aanstaande zeelieden de meeste waardeering te zullen vinden. Zijn plaats werd wegens het naderend einde van den cursus niet bezet. Bij Raadsbesluit Van 14 Juni 1915 werd, met ingang van 1 December d. a. v., voor den tijd van één jaar, tot zijn opvolger benoemd: de heer J. W. van Bellen, hoofd der openbare lagere school aan de Vijzelstraat no. 121. De tijdelijke aanstelling van den leeraar Waleson werd wederom met een jaar verlengd, ingaande 1 Maart 1915. waardeering verdienen de goede resultaten der klassen Ab, waarvan de leerlingen, 30 in getal, van wie velen den school banken reeds lang ontwassen, in een nauwe ruimte te zamen gebracht, in ijver en aandacht voor de andere leerlingen niet onderdeden. Toeloop van leerlingen. Zooals hierboven reeds is gezegd, was de toeloop van leerlingen, vooral van ouderen, zeer groot. Met de schoolruimte is gewoekerd, doch opneming van meer dan één parallelklasse bleek niet mogelijk. f 1300 en f 350 vergoeding gemis vrije woning. Aantal lesuren. Wis- en zeevaart- 1 kunde, prakt, zee vaartkunde. Dipl. Ie stuurman j groote stoomvaart.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1465