49 A De Commissie voornoemd: J. van Scheers, Voorzitter. J. H. de Bas, /Secretaris. hl T oezicht. Maandelijks oefent een der leden bij toerbeurt het toezicht uit en brengt behoudens spoedeischende gevallen, in de eerstvolgende vergadering der Commissie van zijne bevin dingen verslag uit. Wijziging in de samenstelling der Commissie had niet plaats, zoodat deze op 31 December 1915 derhalve bestond uit de heeren: J. van Scheers, voorzitter J. C. Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl, W. Bakker, Jhr. J. O. de Jong van Beek en Donk en Mr. J. H. de Bas, secretaris. Onderwijs. Het onderwijs, dat kosteloos wordt gegeven, omvat de volgende vakken: Wis- en zeevaartkunde, practische zee vaartkunde, wettelijke bepalingen betreffende zeevaart en visscherjj, stoomwerktuigkunde en motorenleer, Neder- landsche taal en schrijven, verband- en scheepsgezondheids- leer, schiemannen en breien en boeten van netten. Het onderwijs wordt gegeven in 3 opvolgende afdeelingen en leidt op voor het diploma van stuurman en schipper op zeevisschersvaartuigen. Zooals hierboven is medegedeeld, werd daaraan een klasse A b toegevoegd voor leerlingen, ouder dan 18 jaren. Ook thans kon tot uitbreiding van het aantal leervakken, hoezeer ook gewenseht, wegens het beperkte aantal lokalen niet worden overgegaan. Gebouw. Ten aanzien van het gebouw aan de Gondelstraat en het lokaal in het perceel Keizerstraat No. 112 meent de Com missie te mogen verwijzen naar hare opmerkingen in vorige jaarverslagen. Veranderingen in gebruik of inrichting kwa men niet voor, terwijl de gebreken dezelfde bleven. Leermiddelen. De leermiddelen verkeeren in goeden staat en worden geregeld aangevuld. Schoolmeubelen. De schoolmeubelen verkeeren in goeden staat van onder houd. 4 VERSLAG VISSCHERWSCHOOL SCHEVENINGEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1466