By lage 50 Samenstelling en Inrichting der Commissie. VERSLAG over 1915 van de commissie van toe zicht op den Gemeentelijken Handelscursus te s-Gravenhage. I De Commissie van Toezicht op den Gemeentelijken Han- delseursus bestond bij den aanvang van 1915 uit de heeren: J. E. Belinfante, Dr. H. Blink, M. M. Couvée Jr., E. Eders- heim Bzn., B. van der Esch, L. Hoejenbos, H. Hijmans, Mr. H. J. M. de Vries en R. Winkel. Mutaties kwamey in 1915 niet voor; de periodiek aftre dende leden werden herkozen; de leden Dr. H. Blink en H. Hijmans bleven respectievelijk in hunne functie van voorzitter en secretaris gehandhaafd, zoodat de Commissie aan het einde van 1915 was samengesteld als volgt: Dr. H. Blink, lector aan de Nederlandsehe Handelshooge- sehool te Rotterdam, oud-directeur eener Hoogere Burger school, voorzitter; J. E. Belinfante, boekhandelaar; M. M. Couvée Jr., directeur van den Koninklijken Bazar; E. Edersheim Bzn., bankier; B. van der Esch, leeraar aan eene Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus, lid-secretaris van de Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs; L. Hoejenbos, lid van den Gemeenteraad; Mr. H. J. M. de Vries, agent van de Nederlandsehe Bank; R. Winkel, chef de bureau ten kantore van de firma Ph. Simons Co., voorzitter van den Nationalen Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius”; H. Hijmans, archivaris-bibliothecaris van de Eerste Nederlandsehe Verzekering-Maatsehappij op het Leven en tegen Invaliditeit, secretaris. Tegen het einde des jaars werd de Commissie getroffen door de mededeeling van haren voorzitter, den heer Dr. H. Blink, dat hij, gedwongen door de noodzakelijkheid om zijn arbeidshoeveelheid te beperken, had besloten zich tegen 1 Januari 1916 uit haar midden terug te trekken. De Com-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1467