I 50 2 VERSLAG GEMEENTELIJKEN HANDELSCURSÜS. Werkzaamheden der Commissie. Algemeene organisatie van School en Onderwijs. liet bestaande plaatsgebrek in het schoolgebouw West- einde 47, nam bij den aanvang van den cursus 19151916 der mate toe, dat het aantal in het schoolgebouw’ Korte Lom bardstraat N' 7 beschikbare lokalen geen voldoende ruimte voor de noodige expansie bood. Er werd een oplossing ge vonden door den geheelen Voorbereidenden Cursus onder te brengen in het gebouw van de Hoogere Burgerschool aan de Waldeck Pyrinontkade. Deze maatregel maakte, vooral ook in verband met den betrekkelijk grooten afstand tusschen de beide gebouwen, waarin thans Voorbereidende- en Hoofdcursus zijn gehuisvest, noodzakelijk, een der klasse- leeraren meer speciaal met bijstand en vervanging van den Directeur voor zaken den Voorbereidenden Cursus rakende, te belasten. Den betrokken leeraar werd de verplichting op gelegd, gedurende alle schooltijden aanwezig te zijn; er werd hem een extra bezoldiging voor een en ander toegekend. De in het schoolgebouw aan de Waldeck Pyrmontkade geboden gastvrijheid maakte noodzakelijk, enkele daar gel dende huishoudelijke regelingen, ook voor den Handels- eursus te aanvaarden. Het feit, dat zoodoende langs geleidelijken 5veg de af scheiding van den Voorbereidenden Cursus in wezen was voltrokken, gaf de Commissie aanleiding, Burgemeester en Wethouders bij herhaling te wijzen op de wenschelijkbeid om, mede in verband met den overmatigen aanwas van de missie zal dom- dit besluit, dat zij te eerbiedigen heeft, den man zien heengaan, die van de oprichting van den Handels- cursus af hare werkzaamheden leidde, en aan wiens groote voortvarendheid en toewijding veel van het hier ter stede in het belang van het handelsonderwijs tot stand gebrachte te danken is; met gevoelens van dankbaarheid neemt zij afscheid van haren voorzitter, die de rust, welke hij vraagt, zeker verdiend heeft. Gedurende 1915 werd de Commissie zeven malen door haren Voorzitter in vergadering bijeengeroepen; meer malen woonde de Directeur van den Handelscursus op ver zoek van den Voorzitter een vergadering gedeeltelijk bij. De gang van zaken vorderde van de Commissie in het belang van den Cursus geen andere dan de gewone be moeiingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1468