50 3 Personeel. Bij den aanvang van den cursus 1915/1916 maakte de uit breiding van het aantal klassen, aan den Voorbereidenden Cursus aanstelling van vier klasseleeraren noodig, en aan den Hoofdcursus aanstelling van een leeraar in Boekhou den en Handelsrekenen en een in Engelsche taal en han- delscorrespondentie. Nadat voor de vacatures een voorloopige bezetting was gevonden, werden benoemd tot klasseleeraren de heeren J. Drijver, J. van Etten, A. Miedema en S. A. de Kievit, tot leeraar in Boekhouden en handelsrekenen de heer J. C. La- gerwerff en tot leeraar in Engelsche taal en handelscorres- pondentie de heer A. A. Przedecki, z.n.e.s. Perdeck. De benoemingen gingen in met 1 December 1915, behalve die bevolking van den Handelscursus en met ter hand genomen plannen tot reorganisatie van het Herhalingsonderwijs, die afscheiding formeel tot stand te brengen en te regelen. Het gebouw Westeinde 47 verleent niet langer huisvesting aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes, zoodat buiten <len Handelscursus, nog slechts de Rijksnormaallessen daarin gevestigd zijn. De plannen tot vermindering van het brandgevaar in laatstbedoeld gebouw kwamen in de jongste zomervacantie tot uitvoering; hoewel daardoor de toestand stellig verbete ring ondergaan heeft, schijnt het gebruik van de nieuwaan- gebraehte brandtrap met bezwaren gepaard te gaan. Een verzoek van Directeur en Leeraren om ook gedurende de maanden Mei en September de lesen uitsluitend in de avonduren te geven, waaromtrent Burgemeester en Wet houders der Commissie advies vroegen, gaf haar aanleiding tot het instellen van een onderzoek bij de leerlingen naar hunne voorkeur voor morgen- of avondlessen. Uit het resul taat van dit onderzoek bleek, dat 90 van de leerlingen de voorkeur aan de morgenlessen geeft, zoodat tot inkrimping daarvan niet geadviseerd kon worden. Burgemeester en Wethouders besloten den bestaanden toestand te handhaven. Proefnemenderwijze werd voor de leerlingen op 26 Mei 1915 een lezing georganiseerd over „De hulpmiddelen bij het kantoorwezen” en op 22 Juli een excursie naar Rotter dam, ter bezichtiging van de Graansilo „St.-Job”, een stoom boot van de Rotterdamsche Lloyd en de Havenwerken. Vooral de excursie kon als geslaagd beschouwd worden. Het leerplan voor 1915/1916 werd vastgesteld overeenkom stig dat voor 1914/1915. VERSLAG GEMEENTELIJKEN HANDELSOÜRSÜS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1469