I 50 van den heer Drijver, welke, reeds als leeraar in snelschrij ver! aan den cursus verbonden zijnde, niet als klasseleeraar kon optreden, voordat een ander snelschrij flee raar benoemd .zou zijn; tijdelijk werd de vacature waargenomen door den heer H. C. van der Sluys. Aan drie leeraren werd, na het volbrengen van den ge- bi uikelijken één-jarigen tijdelijken dienst, vaste aanstelling verleend. De leeraren in snelschryven zagen, gebruikelijker- wijze in verband met het voorloopige karakter der stelsel- keuze, hun aanstelling voor den tijd van slechts één jaar verlengd. i Gedurende 1915 kwam het drie malen voor, dat een leeraar tijdelijk geheel of gedeeltelijk vervangen moest worden; de heer H. Oldemans, klasseleeraar aan den Voorbereidenden Cursus, was van den aanvang van het jaar tot 17 Mei onder de wapenen; hij werd vervangen door den heer J. van Etten; de heer J. A. Nederbragt, leeraar in Staatsinrichting en Staathuishoudkunde, genoot van 15 Nov. tot het einde des jaars verlof in verband met de waarneming van een ander leeraarsambt; hij werd vervangen door den heer J. B. Reichardt. Voor den heer L. Molenaar, leeraar in de Duitsche taal en handelscorrespondentie, werden, wegens studiebelangen, van 1 Januari tot 1 September 1915, 4 van de hem toege wezen wekelijksche lesuren, waargenomen door den leeraar N. J. W. M. Nuyen. Buitendien werden aan kleinere absentiën in totaal 241 lesuren verzuimd, waarvan 200 wegens ziekte van de be trokken leeraren, 6 wegens hun door het Gemeentebestuur opgedragen onderzoek van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer bij het Openbaar Onderwijs te ’s-Graveu- hage en 35 om redenen van uiteenloopenden aard. De Direc teur vond voor de afwezige leeraren gedurende 102 uren vervanging, gewoonlijk door persoonlijk optreden, enkele malen ook door een anderen leeraar daartoe uit te noodi- gen. Gedurende 73 uren werden klassen wegens ontstente nis van den leeraar met andere gecombineerd, terwijl ge durende 66 uren om die reden vrijaf werd gegeven. Op een in April 1914 door Burgemeester en Wethouders aan de Commissie ten fine van advies toegezonden adres van Directeur en Leeraren, houdende verzoek om herzie ning van hunne wedderegeling, dat tengevolge van de buitengewone omstandigheden geruimen tijd onbeantwoord bleef, werd in het einde van 1915 geadviseerd. De op de volgende bladzijde geplaatste tabel geeft een overzicht van het ultimo 1915 aan den Handelscursus ver bonden personeel. 4 VERSLAG GEMEENTELIJKEN HANDELSCUKSÜS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1470