50 T Leerlingen. In 1915 werd van 1 tot 15 Mei gelegenheid tot inschrijving van leerlingen voor den in September d.a.v. aan te vangen cursus gegeven; van deze gelegenheid werd gebruik ge maakt: Voor den Voorbereidenden Cursus door: 221 mannelijke en 74 vrouwelijke candidateu. Voor den Hoofdcursus door: 78 mannelijke en 35 vrouwelijke candidateu. Van de ingeschrevenen werden, hetzij op rapport, hetzij op grond van ingesteld onderzoek, toegelaten: Tot den Voorbereidenden Cursus: 124 mannelijke en 45 vrouwelijke leerlingen. Tot den Hoofdcursus: 63 mannelijke en 29 vrouwelijke leerlingen. Daarentegen verlieten bij het einde van den cursus 1914— 1915 32 leerlingen den Hoofdcnrsus, omdat zij de door hen verlangde diploma’s of getuigschriften hadden behaald. Voorts moesten worden afgeschreven: Van den Voorbereidenden Cursus: 33 mannelijke en 12 vrouwelijke leerlingen. Van den Hoofdcursus: 77 mannelijke en 32 vrouwelijke leerlingen, van beide cur sussen tezamen dus 154 leerlingen. Als redenen van uittreding golden: bij 27 der uitgetredenen drukke werkzaamheden, 15 veranderd studieplan, 14 onvoldoende aanleg, 6 VERSLAG GEMEENTELIJKEN HANDELSCUHSUS. N A A M. 16—10—’15 1— 9—’14 12 Datum van vaste "aanstelling. B. Klooster C. Schipper lEngelsche taal en Handels- I correspondentie. Handelsaardrijkskunde. Staatsinrichting en Staat huishoudkunde. Machineschrijven. Concierge. Leeraren aan den Hoofd cursus in: KWALITEIT EN LEERVAKKEN. 10 6 10 10 8 3 eerste lijdelijke 1- 9—’10i 1— 9—’11 1 - 9—’OS 22- 4—’08 22— 4—’09 1— 5—'13 1— 5—’14 16—10—’14 1 -12—’15 22— 4—’08 22— 4—’09 1— 9—’13 I Aantal I lesuren i per i week. I A. Broers C. Jansen W. Kok. A. A. Perdeck O. ten Have J. A. Nederbragt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1472