50 over- 3!) Het 7 VERSLAG GEMEENTELIJKEN HANDELSCURSUS. 23 3 Handelscorres- 15 Handelscorres- 20 Handelcorres- w 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 militieplichten, veranderde werkkring, gezondheidsredenen, vertrek naar elders, finaneiëele bezwaren, de juiste reden onbekend bleef manne en Handelscorres- 23 21 Boekhouden, Handelsrekenen en Handelsrecht; Algemeene Handelskennis Nederlandsche pondentie; Fransche taal en pondentie; Duitsche taal en pondentie; Engelsche taal en pondentie; Handelsaardrijkskunde; Staatsinrichting en Staathuis houdkunde; Machineschrjjven. eindonderzoek der leerlingen geschiedde ten staan van de Commissie van Toezicht. De uitreiking van diploma’s en getuigschriften ge schiedde in de aula van het Gymnasium met de gebruike lijke plechtigheid door den Voorzitter der Commissie, in tegenwoordigheid van de leden der Commissie van Toe zicht, den Directeur en de leeraren van den Cursus. Op 31 December 1915 telde: de Voorbereidende Cursus: 197 mannelijke en 64 vrouwelijke, totaal 261 leerlingen; de Hoofdcursus: 245 mannelijke en 79 vrouwelijke, totaal 324 leerlingen. De verdeeling der leerlingen over de verschillende leer jaren en vakken, alsmede het aantal parallelle lassen, blijkt uit de op de volgende bladzijde geplaatste tabel. 12 11 10 7 6 terwijl bij 52 Bij de wisseling van het cursus-jaar gingen 68 lijke en 17 vrouwelijke leerlingen van den Voorbereidenden Cursus naar den Hoofdcursus over. Bij het einde van den cursus 19141915 werden uitgereikt: 7 volledige diploma’s (A en B), 6 diploma’s A, waarvan 1 aan een leerling, welke reeds enkele getuigschriften bezat; 7 diploma’s B, waarvan 2 aan leerlingen, welke reeds enkele getuigschriften bezaten; 3 getuigschriften voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1473