50 I J 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 161 189 237 254 252 262 288 324 251 309 374 394 596 431 510 585 90 120 137 140 144 169 222 261 11 VERSLAG GEMEENTELIJKEN HANDELSCURSUS. het schoolverzuim, geeft de Andere redenen Ziekte. Godsdienst. zonder met 4196 7,7 26S6 310 7,4 230 2768 53,5 6,7 5175 Totaal 9371 2114 22.6 7,1 5454 378 8,1 668 4.0 757 T 1.) D S T I P. Totaal. Cursus. A.-mtai leerlingen. Voorbereidende 11 1‘ verlof van den Directeur. Voorbereiden de Cursus Beroeps bezigheden. Aantal uren. Aantal uren. Hoofd - cursus. Totaal aantal uren. Aantal uren. l’ii de opening September 1908 Ultimo 5,7 518 10,0 I i 64,0 58.2 Van aard en om vang van volgende tabel, een overzicht. 322 346 Slotbeschouwing. Moge ten slotte tie’ tot op ultimo 1915 bijgewerkte gege vens aangaande den groei van den Cursus aantoonen, dat d< toeneming der schoolbevolking in 1915 ongeveer gelijk was aan die van 1914, en dat bij overigens onveranderde organisatie, voortduring van deze mate van aanwas den nu reeds bedenkelijken toestand van overbevolking weldra tot een onhoudbare zal maken. Commissie van Toezicht op den Gemeentelijken Handelscursus te ’s-Gravenhage. E. Edersheim Bz., Voorzitter. II. Humans, Secretaris. 68 1,3 Hoofdcursus I 1475 28,5 Aantal uren. Aantal uren. 639 15,2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1477