i10 51 2 mej. Hoog. 46 Koorzang. Solozang. Ensemble (solozang) Solfège. I later6 I 29 'i 2 4 benoemd op eene door Uwe Excellentie goedgekeurde jaar wedde van 1500. Doordien het zich liet aanzien, dat de leeraar van Emme rik nog geruimeu tijd in militairen dienst zoude moeten blijven, werd het noodig in de waarneming van het geven van onderwijs in de hobo-klasse te voorzien en werd tot tijdelijk leeraar benoemd de heer C. E. van Rooy, op eene door Uwe Excellentie goedgekeurde bezoldiging van 50. per maand. De leerares Mej. van Zanten verzocht in het eind van het jaar 1915 aan de Commissie, haar van hare verplichtingen ten opzichte van het Conservatorium te ontslaan, omdat zij tengevolge van hare vele privaatlessen niet in staat was langer onderricht aan het Conservatorium te geven. Aan den wensch van deze leerares heeft de Commissie gevolg gegeven en besloten voorloopig geen andere leerares voor eene operazangklasse te benoemen. De jaarwedde van de leerares Mej. Hoog werd in verband met door haar minder gegeven lessen teruggebracht op 800.— eu de toelage van den leeraar van Isterdael ver hoogd niet 200.in beide gevallen met ingang van 1 October 1915. Omtrent het door de Commissie in het jaar 1912 bij Uwer Excellentie’* voorganger aanhangig gemaakt voorstel tot verbetering der pensioenregeling van het onderwijzend personeel aan het Conservatorium, moeht de Commissie ook in het afgeloopen jaar geen bericht van Uwe Excel lentie ontvangen. Leerlingen. In het schooljaar 1915 bedroeg het aantal leerlingen 316 en we] 207 van het vrouwelijk en 109 van het mannelijk geslacht. Deze waren verdeeld in de volgende klassen: 29 I 28 65 de heer Spoel. VERSLAG CONSERVATORIUM VOOR MUZIEK. C. Names deb I.EERAHESSEN ES Leeraren. BENAMING DER KLASSE N.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1479