154 Uitbetaald werd in 1915 aan: Straffen. 293,24 j In het jaar 1915 werd krachtens Artikel 46 van het Werkliedenreglement 1911 7 X eene geldboete voor 30 minuten en minder, en krachtens Artikel 47 van dat Reglement 3 X ©ene geldboete voor meer dan 30 minuten te laat komen op gelegd, een en ander tot een gezamenlijk bedrag van f 2.96. Voorts werd 1 werkman voor te laat te werk komen voorwaardelijk gestraft en in 23 gevallen van te laat komen na onderzoek der redenen geen straf opgelegd. Door geen der werklieden werd in het afgeloopen jaar de tusschenkomst van het Scheidsgerecht inge roepen. Belooningen. Wegens langjarigen dienst werd in het afgeloopen jaar, op grond van Artikel 45 van het Werklieden reglement, eene eervolle vermelding toegekend, gepaard gaande met eene gratificatie en één of meer extra ver lofdagen aan den: plantsoenw’erker 2e klasse C. Sekeris; plantsoenwerker le klasse L. C. van Noord. Totaal. J f 20173,94 n 116,80 90,60 26,20 n f 97332,67 s f 20467,18 Totaal f 86750,21s I n Loon voor geleverde werk kracht Gewoon verlof Buitengewoon verlof Verlof op feestdagen Militair verlof Ziekengeld Ongevallen Artikel 40 Werklieden reglement 1911. n n Vast personeel. w Tjjdelijk en los personeel. n n 1379,61s 115,31 2189,72 5363,09 s 1383,00 s 34,91 s f 20864,79 178,28 s 44,01 8 386,82 528,62 336,22 s 18,14s f 45771,48 s 1201,33 71,29 s 1509,66 4834,47 s 1046,78 16,77 Personeel werk verschaffing. f 54542,39 s f 22323,10

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 147