51 Muziek en Instrumenten. e. f. Financiën. schoon- Totaal der ontvangsten en dat de uitgaven hebben bedragen: Nadeelig slot 1914 Jaarwedden Muziek en instrumenten Meubilair Verwarming, verlichting en houden Kosten van voordrachten Kosten der examens Druk- en schrijfloonen en kleinere uit gaven Bijstand van de orkestklasse Onvoorziene uitgaven Ook in het afgeloopen jaar was de Commissie tengevolge van onvoldoende kasmiddelen genoodzaakt de uitgaven op dezen post tot het meest uoodige te beperken. Nieuwe in strumenten werden niet aangeschaft. 1.378.63 120.— 330.75 1.967.86 336.50 245.83 Uit de rekening en verantwoording over 1915, welke aan Uwe Excellentie ter goedkeuring wordt aangeboden, blijkt: dat de ontvangsten hebben bedragen: Rijksbijdrage Subsidie der provincie gemeente Bijdrage Kon. Zangver. „Ceeilia” Schoolgelden Onvoorziene ontvangst 4.993.20 56.097.06 1.758.55 491.59 f 61.013.06’ f 24.000.— 3.250.— 2.250.— 100.— 31.233.45 179.61’ Totaal der uitgaven f 67.719.97 zoodat de rekening sluit met een nadeelig slot van f 6.706.905. Uit de rekening en verantwoording van het pensioen fonds, die ook aan de goedkeuring van Uwe Excellentie wordt onderworpen, blijkt, dat de rente van het kapitaal heeft bedragen f 6.412.50 en dat aan 6 pensioentrekkenden werd uitbetaald een bedrag van f 694.80. ’s-Gravenhage, den 5 Juli 1916. De Commissie van Toezicht op het Koninklijk Conservatorium voor Muziek: H. van Hogendorp, Voorzitter. G. A. van Haeften, Secretaris. 6 VERSLAG CONSERVATORIUM VOOR MUZIEK. 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1483