52 3 VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN. een deel zijner administratieve werkzaamheden zou belmo ren te ontlasten. Tot administrateur werd benoemd, met in gang van 1 Januari 1915, de heer A. C. Spoel. Waarom deze gebeurtenis in dit gebouw? vroeg de heer Evers. Waarom deze bijzondere hulde want als zoodanig mag zij gelden aan de nagedachtenis van hem, die de Academie nog slechts betrekkelijk korten tijd als Directeur had bestuurd? Was dan, zoo vraagt men onwillekeurig, Springer's ver dienste als Directeur, niet genoegzaam erkend? Integen deel. Treffend heeft de Voorzitter der Academie zijn beeld als zoodanig aan zijn graf geschetst; getuigd van zijn groote bekwaamheid en toewijding; geroemd zijn organisatie- Dé 28ste Mei 1.1. bracht rouw over de Academie. Na een slepende ziekte ontviel haar de heer Jan Springer, die ge durende een 9-tal jaren aan het hoofd van het onderwijs had gestaan en aan wiens organiseerend talent, bekwaam heid en buitengewone toewijding in een tijd, dat een vaste hand en gestrenge leiding noodig waren, de Academie groote verplichtingen heeft gehad. Aan zijn graf werden door den Voorzitter der Academie, dr. Bos en door de heeren prof. Henri Evers en R. A. van Sandick, Springer’s veelzijdige verdiensten, vooral ook als eminent architect gedurende zijn werkzaamheid als zoo danig te Amsterdam, in herinnering gebracht. Den 3en Juli d.a.v. werd in de Academie met eeuige plechtigheid een tentoonstelling geopend van door Springer nagelaten werken. Een zeer talrijk gezelschap was in de groote zaal saamgekomeu. De tegenwoordigheid werd opgemerkt van de leden van den Raad van bestuur, leeraren en leerlingen, hoogleeraren van de T. Hoogeschool, architecten, den wet houder van Openbare Werken, Jurriaan Kok, familie betrekkingen, vrienden en bekenden van den ontslapen kunstenaar. Voor dezen breeden kring sprak namens den Raad van bestuur de architect Joh. Mutters Jzn. een inleidend woord ter opening van de tentoonstelling. Hij schetste Springer als hoogstaand kunstenaar uit een periode van zijn leven, waarin spreker en zijn vakgenooten tegen hem opzagen als een scheppend artist van hooge gaven, van wien veel te leeren viel, wat hij ook hoopte, dat het geval zou zijn met de leerlingen, die in Springer tevens een voortreffelijke!! leidsman bij hun onderwijs hebben verloren. De heer Mutters gaf daarna het woord aan prof. Henri Evers, den veeljarigen vriend van Springer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1486